Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

 1. Giới thiệu

 2. Cơ bản về Javascript

 3. Toán tử, Kiểu dữ liệu

 4. DOM và Sự kiện

 5. Làm việc với hàm (Function)

 6. Làm việc với chuỗi (String)

 7. Làm việc với số (Number)

 8. Làm việc với mảng (Array)

 9. Làm việc với đối tượng (Object)

 10. Câu lệnh điều kiện, toán tử 3 ngôi

 11. Vòng lặp

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn