Đối tượng (Object) trong Javascript?

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Trong JavaScript, đối tượng (object) là một kiểu dữ liệu cơ bản và đóng vai trò quan trọng trong ngôn ngữ này. Đối tượng là một tập hợp các thuộc tính (properties) và phương thức (methods). Dưới đây là một số cách sử dụng và khai báo đối tượng trong JavaScript:

1. Khai báo đối tượng:

// Cách 1: Sử dụng cặp dấu ngoặc nhọn {}
let person = {
 name: 'John',
 age: 30,
 isStudent: false,
 sayHello: function() {
  console.log('Hello!');
 }
};

// Cách 2: Sử dụng hàm tạo Object
let car = new Object();
car.brand = 'Toyota';
car.model = 'Camry';
car.year = 2022;

2. Truy cập thuộc tính và phương thức:

// Truy cập thuộc tính
console.log(person.name); // Output: John
console.log(car['brand']); // Output: Toyota

// Gọi phương thức
person.sayHello(); // Output: Hello!

3. Thêm, sửa đổi và xóa thuộc tính:

// Thêm thuộc tính mới
person.job = 'Developer';

// Sửa đổi giá trị thuộc tính
person.age = 31;

// Xóa thuộc tính
delete person.isStudent;

4. Duyệt qua thuộc tính của đối tượng:

for (let key in person) {
 console.log(key + ': ' + person[key]);
}

5. Đối tượng trong hàm tạo (Constructor Function):

function Animal(name, type) {
 this.name = name;
 this.type = type;
 this.makeSound = function() {
  console.log('Some generic sound');
 };
}

let dog = new Animal('Buddy', 'Dog');
dog.makeSound(); // Output: Some generic sound

6. Đối tượng ngắn gọn (Object Literal Shorthand):

let color = 'red';
let speed = 100;

// Cách truyền giá trị vào đối tượng ngắn gọn
let car = { color, speed };

console.log(car.color); // Output: red
console.log(car.speed); // Output: 100

7. Đối tượng như tham số của hàm:

function printPersonInfo(person) {
 console.log('Name: ' + person.name + ', Age: ' + person.age);
}

printPersonInfo({ name: 'Alice', age: 25 });

Đối tượng là một khái niệm quan trọng trong JavaScript, và hiểu rõ cách sử dụng chúng sẽ giúp bạn viết mã JavaScript hiệu quả và linh hoạt hơn.

Ví dụ

Tạo object student

Tạo biến student và gán cho nó 1 object, object này có 3 keys để thể hiện tên, tuổi và địa chỉ của sinh viên. Các keys có tên là nameage và address.

var student = {
  name: 'tcl',
  age: 18,
  address: "kha van can"
};

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn