Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Javascript | String Function

Dưới đây là một số hàm xử lý chuỗi phổ biến trong JavaScript:

 1. charAt(index): Trả về ký tự ở vị trí chỉ định trong chuỗi.
  var str = "Hello";
  console.log(str.charAt(0)); // In ra "H"
  
 2. charCodeAt(index): Trả về mã Unicode của ký tự ở vị trí chỉ định trong chuỗi.
  var str = "Hello";
  console.log(str.charCodeAt(0)); // In ra 72
  
 3. concat(string1, string2, ...): Nối các chuỗi lại với nhau.
  var str1 = "Hello";
  var str2 = " World";
  console.log(str1.concat(str2)); // In ra "Hello World"
  
 4. indexOf(substring): Trả về vị trí đầu tiên của một chuỗi con trong chuỗi gốc. Nếu không tìm thấy, trả về -1.
  var str = "Hello World";
  console.log(str.indexOf("World")); // In ra 6
  
 5. lastIndexOf(substring): Trả về vị trí cuối cùng của một chuỗi con trong chuỗi gốc. Nếu không tìm thấy, trả về -1.
  var str = "Hello World";
  console.log(str.lastIndexOf("o")); // In ra 7
  
 6. slice(start, end): Trích xuất một phần của chuỗi từ vị trí bắt đầu đến vị trí kết thúc (không bao gồm).
  var str = "Hello World";
  console.log(str.slice(6, 11)); // In ra "World"
  
 7. substring(start, end): Tương tự như slice, nhưng không hỗ trợ các giá trị âm.
  var str = "Hello World";
  console.log(str.substring(6, 11)); // In ra "World"
  
 8. substr(start, length): Trích xuất một phần của chuỗi từ vị trí bắt đầu với chiều dài xác định.
  var str = "Hello World";
  console.log(str.substr(6, 5)); // In ra "World"
  
 9. replace(search, replacement): Thay thế chuỗi con đầu tiên được tìm thấy bằng chuỗi thay thế.
  var str = "Hello World";
  console.log(str.replace("World", "Universe")); // In ra "Hello Universe"
  
 10. toLowerCase(): Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường.
  var str = "Hello World";
  console.log(str.toLowerCase()); // In ra "hello world"
  
 11. toUpperCase(): Chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa.
  var str = "Hello World";
  console.log(str.toUpperCase()); // In ra "HELLO WORLD"
 12. stringToArray(str): Chuyển đổi một chuỗi thành một mảng các ký tự.
  var coursesStr = 'HTML & CSS, JavaScript, ReactJS';
  
  function strToArray(str) {
  var myArray = str;
  return myArray.split(', ');
  }
  
  // Expected results
  console.log(strToArray(coursesStr)) 
  
  // Output: ['HTML & CSS', 'JavaScript', 'ReactJS']
  

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn