Hàm Ngày Tháng Trong Javascript | Date Functions

Date Functions:

JavaScript cung cấp một loạt các hàm xử lý ngày tháng (date) để làm việc với các đối tượng Date. Dưới đây là một số hàm phổ biến:

 • new Date(): Tạo một đối tượng Date mới đại diện cho thời điểm hiện tại.
 • new Date(milliseconds): Tạo một đối tượng Date từ số mili giây kể từ 1 tháng 1 năm 1970 (Epoch time).
 • new Date(dateString): Tạo một đối tượng Date từ một chuỗi ngày tháng.
 • new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds): Tạo một đối tượng Date từ các thành phần ngày tháng cụ thể.

Các phương thức của đối tượng Date:

 • getFullYear(): Trả về năm.
 • getMonth(): Trả về tháng (từ 0 đến 11).
 • getDate(): Trả về ngày trong tháng.
 • getDay(): Trả về ngày trong tuần (từ 0 đến 6, 0 là Chủ nhật).
 • getHours(): Trả về giờ.
 • getMinutes(): Trả về phút.
 • getSeconds(): Trả về giây.
 • getMilliseconds(): Trả về mili giây.
 • getTime(): Trả về số mili giây kể từ 1 tháng 1 năm 1970.
 • setFullYear(year): Đặt giá trị năm.
 • setMonth(month): Đặt giá trị tháng (từ 0 đến 11).
 • setDate(day): Đặt giá trị ngày trong tháng.
 • setHours(hours): Đặt giá trị giờ.
 • setMinutes(minutes): Đặt giá trị phút.
 • setSeconds(seconds): Đặt giá trị giây.
 • setMilliseconds(milliseconds): Đặt giá trị mili giây.
 • toString(): Chuyển đối tượng Date thành một chuỗi.
let today = new Date();
console.log(today.getFullYear()); // Năm hiện tại
console.log(today.getMonth());   // Tháng hiện tại (từ 0 đến 11)
console.log(today.getDate());   // Ngày hiện tại
console.log(today.getHours());   // Giờ hiện tại
console.log(today.getMinutes());  // Phút hiện tại
console.log(today.getSeconds());  // Giây hiện tại

let christmas = new Date(2023, 11, 25); // 25/12/2023
console.log(christmas.getDay()); // Ngày trong tuần (từ 0 đến 6, 0 là Chủ nhật)

Để biết thêm chi tiết và các phương thức khác, bạn có thể tham khảo trang chính thức của MDN.

Ví dụ:

Hoàn thiện hàm getNextYear

Để vượt qua thử thách này, bạn hãy tạo hàm getNextYear, hàm này sẽ trả về năm kế tiếp. Ví dụ, năm nay là 2022, hàm sẽ trả về 2023 là kiểu số.

 var date = new Date();
 function getNextYear(){
   return date.getFullYear() + 1;
 }

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn