Javascript Basic | Toán Tử Logical | 2.7

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Trong JavaScript, có một số toán tử logical được sử dụng để thực hiện các phép toán logic trên các giá trị boolean. Dưới đây là một số toán tử logical quan trọng:

 1. Toán tử AND (&&):
  • Kết hợp hai điều kiện và trả về true chỉ khi cả hai điều kiện đều là true.
  if (condition1 && condition2) {
    // Code sẽ được thực hiện khi cả hai điều kiện là true
  }
  
 2. Toán tử OR (||):
  • Trả về true nếu ít nhất một trong hai điều kiện là true.
  if (condition1 || condition2) {
    // Code sẽ được thực hiện khi ít nhất một trong hai điều kiện là true
  }
  
 3. Toán tử NOT (!):
  • Đảo ngược giá trị của một biểu thức boolean. Nếu biểu thức là true, ! sẽ làm cho nó trở thành false và ngược lại.
  if (!condition) {
    // Code sẽ được thực hiện khi điều kiện là false
  }
  
 4. Sử dụng toán tử logical trong biểu thức phức tạp hơn:
  • Kết hợp nhiều toán tử logical để tạo ra biểu thức phức tạp hơn.
  if ((condition1 && condition2) || condition3) {
    // Code sẽ được thực hiện khi (condition1 và condition2) hoặc condition3 là true
  }
  
 5. Toán tử ternary (? :):
  • Cung cấp cú pháp ngắn gọn cho một câu lệnh if-else.
  var result = (condition) ? "True" : "False";
  
 6. Toán tử XOR (exclusive OR) không có trong JavaScript:
  • JavaScript không có một toán tử XOR trực tiếp, nhưng bạn có thể sử dụng biểu thức logic để thực hiện XOR.
  var xorResult = (condition1 || condition2) && !(condition1 && condition2);
  
Lưu ý rằng toán tử logical trả về giá trị boolean và thường được sử dụng trong các biểu thức điều kiện để kiểm soát luồng của chương trình.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn