Kiểu dữ liệu số (Number)

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Kiểu số - Number

Trong Javascript có 2 loại số:

 1. Các số thông thường trong Javascript được lưu trữ dưới dạng 64 bit IEEE-754 (còn được gọi là các số phẩy động). Trong hầu hết các trường hợp khi làm việc với Javascript là chúng ta sử dụng loại số này.
 2. Số BigInt là loại số sử dụng để biểu thị số nguyên có độ dài tùy ý.

Vì mức độ thông dụng nên ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu về loại số thông thường.

Cách khai báo

Cách thông thường khi ta khai báo một số. Ví dụ là: 1000000 (một triệu)

var million = 1000000;

Cũng là khai báo số 1000000 nhưng có cách viết khác. Bạn có thể thêm chữ e vào sau số 1 và chỉ định số số không phía sau chữ e như sau:

var million = 1e6; // tương tự: 1000000

// hoặc

var billion = 2e9; // tương tự: 2000000000 (hai tỉ)

Đối tượng Number

Đối tượng Number trong Javascript là đối tượng giúp chúng ta định nghĩa số và làm việc với số. Chúng ta thường sử dụng các phương thức sau của đối tượng Number khi làm việc với số trong Javascript:

Phương thức Vai trò
Number.isFinite() Xác định xem giá trị đã cho có phải là số hữu hạn hay không. Trả về boolean
Number.isInteger() Xác định xem giá trị đã cho có phải là số nguyên hay không. Trả về boolean
Number.parseFloat() Chuyển đổi chuỗi đã cho thành một số dấu phẩy động
Number.parseInt() Chuyển đổi chuỗi đã cho thành một số nguyên
Number.prototype.toFixed() Chuyển đổi và trả về chuỗi đại diện cho số đã cho, có số chữ số chính xác sau dấu thập phân
Number.prototype.toString() Chuyển đổi và trả về số đã cho dưới dạng chuỗi

Ví dụ:

Number.isFinite(2 / 0); // false
Number.isFinite(20 / 5); // true
Number.isFinite(0 / 0); // false

Number.isInteger(999999999); // true
Number.isInteger(0.2);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.parseFloat('10') // 10
Number.parseFloat('10.00') // 10
Number.parseFloat('238,21') // 238
Number.parseFloat('237.22') // 237.22
Number.parseFloat('34 56 78') // 34
Number.parseFloat(' 37 ') // 37
Number.parseFloat('18 is my age') // 18

Number.parseInt('10') // 10
Number.parseInt('10.00') // 10
Number.parseInt('238,21') // 238
Number.parseInt('237.22') // 237
Number.parseInt('34 56 78') // 34
Number.parseInt(' 37 ') // 37
Number.parseInt('18 is my age') // 18

var numberObject = 1234.56789;

numberObject.toFixed(); // '1235'
numberObject.toFixed(1); // '1234.6'
numberObject.toFixed(6); // '1234.567890'

(11).toString();  // '11'
(18).toString();   // '18'
(17.3).toString();  // '17.3'

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn