Javascript Basic | Hàm (function), Khái niệm? | 3

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming
1. Hàm trong JavaScript: Trong JavaScript, hàm là một khối mã được đặt tên, có thể được tái sử dụng để thực hiện một công việc cụ thể. Hàm giúp chia nhỏ chương trình thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý và tái sử dụng. Để định nghĩa một hàm, bạn sử dụng từ khóa function. Ví dụ:
function sayHello() {
 console.log("Hello!");
}

// Gọi hàm
sayHello();
2. Loại hàm:
 • Hàm có tham số và không có giá trị trả về:
  function add(x, y) {
   console.log(x + y);
  }
  add(2, 3); // In ra 5
  
 • Hàm có tham số và có giá trị trả về:
  function multiply(x, y) {
   return x * y;
  }
  var result = multiply(4, 5);
  console.log(result); // In ra 20
  
 • Hàm không có tham số và không có giá trị trả về:
  function greet() {
   console.log("Hello!");
  }
  greet(); // In ra Hello!
  
 • Hàm không có tham số và có giá trị trả về:
  function generateRandomNumber() {
   return Math.random();
  }
  var randomNumber = generateRandomNumber();
  console.log(randomNumber);
  
 • Hàm nặc danh (anonymous function):
  var multiply = function(x, y) {
   return x * y;
  };
  console.log(multiply(3, 4)); // In ra 12
  
 • Arrow function (hàm mũi tên):
  var add = (a, b) => a + b;
  console.log(add(2, 3)); // In ra 5
  
3. Tính chất:
 • Tái sử dụng: Hàm cho phép tái sử dụng mã nguồn, giúp giảm độ phức tạp của chương trình.
 • Tham số: Hàm có thể nhận tham số đầu vào, giúp truyền dữ liệu vào hàm để xử lý.
 • Giá trị trả về: Hàm có thể trả về giá trị sau khi thực hiện một công việc nào đó.
 • Phạm vi (Scope): Biến được khai báo trong hàm có phạm vi chỉ trong hàm đó (hoặc có thể mở rộng ra nếu sử dụng khái niệm closure).
 • First-class citizens: Trong JavaScript, hàm được coi là "first-class citizens," có nghĩa là chúng có thể được truyền như là đối số cho một hàm khác, được gán cho biến, và có thể được trả về từ một hàm khác.
 • Đệ quy (Recursion): Hàm có thể gọi chính nó, tạo thành một kỹ thuật gọi là đệ quy.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn