Javascript Basic | Break và Continue trong vòng lặp

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Trong JavaScript, breakcontinue là hai từ khóa được sử dụng trong các vòng lặp để kiểm soát luồng thực thi của chương trình. Dưới đây là giải thích về cách chúng hoạt động:

1. break

Từ khóa break được sử dụng để kết thúc ngay lập tức một vòng lặp khi điều kiện được đáp ứng. Ví dụ:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  if (i === 3) {
    break; // Kết thúc vòng lặp khi i bằng 3
  }
  console.log(i);
}

//kết quả
0
1
2

Trong ví dụ này, khi i đạt đến giá trị 3, vòng lặp sẽ bị kết thúc ngay lập tức.

2. continue

Từ khóa continue được sử dụng để bỏ qua phần còn lại của một vòng lặp và chuyển đến lần lặp tiếp theo khi điều kiện được đáp ứng. Ví dụ:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  if (i === 2) {
    continue; // Bỏ qua lần lặp khi i bằng 2
  }
  console.log(i);
}

//kết quả
0
1
3
4

Trong ví dụ này, khi i đạt đến giá trị 2, lệnh continue sẽ bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và chuyển đến lần lặp tiếp theo.

Kết hợp breakcontinue

Bạn có thể kết hợp cả hai từ khóa trong một vòng lặp để kiểm soát luồng thực thi theo ý muốn của bạn.

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  if (i === 2) {
    continue; // Bỏ qua lần lặp khi i bằng 2
  }
  if (i === 4) {
    break; // Kết thúc vòng lặp khi i bằng 4
  }
  console.log(i);
}

//kết quả
0
1
3

Trong ví dụ này, khi i đạt đến giá trị 2, lệnh continue sẽ bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và khi i đạt đến giá trị 4, lệnh break sẽ kết thúc vòng lặp.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn