Javascript Basic | Tham Số Trong Hàm | 3.1

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

1. Tham số:

 • Định nghĩa:
  • Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript, tham số là các giá trị được truyền vào một hàm khi nó được gọi.
 • Kiểu dữ liệu:
  • Tham số có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào, bao gồm số, chuỗi, đối tượng, hàm, và thậm chí là một giá trị không xác định undefined.
 • Tính Private:
  • Trong JavaScript, tham số không có tính chất private mặc định. Điều này có nghĩa là bất kỳ phần nào của hàm đều có thể truy cập và sử dụng tham số.
 • 1 Tham số, nhiều tham số:
  • Một hàm có thể có một hoặc nhiều tham số. Các tham số được liệt kê trong dấu ngoặc đơn khi bạn khai báo hàm.

2. Truyền tham số:

 • 1 Tham số, nhiều tham số:
  • Khi gọi hàm, bạn truyền giá trị cho mỗi tham số theo thứ tự chúng được khai báo trong hàm.
  • Khi bạn muốn truyền nhiều tham số vào một hàm, bạn có thể liệt kê chúng trong dấu ngoặc đơn khi khai báo hàm. Dưới đây là một ví dụ:
  • // Hàm nhận hai tham số và hiển thị chúng
   function showParameters(param1, param2) {
    console.log('Tham số 1:', param1);
    console.log('Tham số 2:', param2);
   }
   
   // Gọi hàm và truyền các giá trị cho tham số
   showParameters('Hello', 'World');
   

   Trong ví dụ này, hàm showParameters nhận hai tham số (param1param2) và in chúng ra màn hình. Khi hàm được gọi với các giá trị 'Hello''World' làm tham số, kết quả sẽ là:

   Tham số 1: Hello
   Tham số 2: World
   

   Nói cách khác, bạn có thể truyền nhiều giá trị vào hàm thông qua tham số và sau đó sử dụng chúng bên trong hàm theo cách bạn mong muốn.

3. Arguments:

 • Đối tượng arguments:
  • Trong JavaScript, mỗi hàm đều có một đối tượng được gọi là arguments, chứa tất cả các tham số được truyền vào hàm.
  • arguments là một đối tượng giống mảng, nhưng không phải là mảng đầy đủ. Nó có thể được sử dụng để truy cập tất cả các tham số được truyền vào một hàm mà không cần biết trước chúng.
 • Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng đối tượng arguments trong một hàm để tính tổng của tất cả các tham số được truyền vào:

  function calculateSum() {
   let sum = 0;
  
   // Sử dụng đối tượng arguments để lặp qua tất cả các tham số
   for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
    // Thêm giá trị của từng tham số vào tổng
    sum += arguments[i];
   }
  
   return sum;
  }
  
  // Gọi hàm với nhiều tham số khác nhau
  console.log(calculateSum(1, 2, 3));    // Kết quả: 6
  console.log(calculateSum(10, 20, 30, 40)); // Kết quả: 100
  console.log(calculateSum(5, 5, 5, 5, 5)); // Kết quả: 25
  

  Trong ví dụ này, hàm calculateSum có thể nhận một số lượng tham số không xác định. Nó sử dụng vòng lặp để lặp qua đối tượng arguments và tính tổng của tất cả các tham số được truyền vào.

 • Giới thiệu vòng for of:
  • Dưới đây là một hàm writeLog sử dụng vòng lặp for...of để in ra các đối số được truyền vào như một chuỗi kết hợp với dấu gạch nối "-":
function writeLog() {
 let result = '';

 // Sử dụng vòng lặp for...of để lặp qua arguments
 for (const arg of arguments) {
  result += arg + ' - ';
 }

 // Loại bỏ dấu gạch nối cuối cùng
 result = result.slice(0, -3);

 // In ra kết quả
 console.log(result);
}

// Gọi hàm với các đối số khác nhau
writeLog('Text 1', 'Text 2', 'Text 3'); 
// Kết quả: Text 1 - Text 2 - Text 3

Trong hàm này, vòng lặp for...of được sử dụng để lặp qua các đối số trong đối tượng arguments, và các đối số được nối với dấu gạch nối "-". Cuối cùng, dòng mã result.slice(0, -3) được sử dụng để loại bỏ dấu gạch nối cuối cùng, và kết quả được in ra màn hình.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn