Javascript Basic | Kiểu Dữ Liệu Boolean | 2.4

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Kiểu dữ liệu Boolean trong JavaScript chỉ có hai giá trị: true (đúng) và false (sai). Boolean được sử dụng để biểu thị các trạng thái logic, như đúng/sai, mở/tắt, hoặc có/không. Dưới đây là một số ví dụ về khai báo và sử dụng kiểu dữ liệu Boolean trong JavaScript:

 1. Khai báo biến Boolean:
  let isTrue = true;
  let isFalse = false;
  
 2. Sử dụng trong biểu thức điều kiện:
  let age = 18;
  let canVote = (age >= 18); // true
  
 3. Kết hợp với các toán tử logic:
  let hasPermission = true;
  let isLoggedIn = false;
  
  let canAccessResource = hasPermission && isLoggedIn; // false
  
 4. So sánh giá trị:
  let a = 5;
  let b = 10;
  
  let isGreaterThan = a > b; // false
  
 5. Sử dụng trong câu lệnh điều kiện:
  let hasLicense = true;
  
  if (hasLicense) {
   console.log("Bạn có giấy phép lái xe.");
  } else {
   console.log("Bạn không có giấy phép lái xe.");
  }
  
Kiểu dữ liệu Boolean thường được sử dụng trong các điều kiện và các ngữ cảnh logic khác để kiểm tra và quyết định luồng của chương trình.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn