Javascript Basic | Kiểu Dữ Liệu Trong Javascript | Data Types 2.8

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Kiểu dữ liệu trong Javascript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình linh động với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu chính trong JavaScript:

 1. Number (Số):
  • Ví dụ: let x = 5;
 2. String (Chuỗi):
  • Ví dụ: let str = "Hello World";
 3. Boolean (Đúng, Sai):
  • Ví dụ: let isTrue = true;
 4. Array (Mảng):
  • Ví dụ: let arr = [1, 2, 3, 4];
 5. Object (Đối tượng):
  • Ví dụ:
   let person = {
    name: "John",
    age: 30,
    isStudent: false
   };
   
 6. Undefined (Chưa xác định):
  • Ví dụ: let variable; // undefined
 7. Null (Trống rỗng):
  • Ví dụ: let nullValue = null;
 8. Symbol (Ký hiệu):
  • Ví dụ: let sym = Symbol("unique");
 9. Function (Hàm):
  • Ví dụ:
   function add(a, b) {
    return a + b;
   }
   
 10. Date (Ngày tháng):
  • Ví dụ: let today = new Date();
 11. RegExp (Biểu thức chính quy):
  • Ví dụ: let regex = /[a-z]/;
 12. BigInt (Số nguyên lớn):
  • Ví dụ: let bigNumber = 123456789012345678901234567890n;

Kiểu dữ liệu trong JavaScript có thể chia thành hai loại: kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive data types) và kiểu dữ liệu phức tạp (complex data types).

 • Kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive data types): Number, String, Boolean, Undefined, Null, Symbol, BigInt.
 • Kiểu dữ liệu phức tạp (Complex data types): Object, Array, Function, Date, RegExp.

Lưu ý rằng JavaScript là một ngôn ngữ có kiểu động, có nghĩa là bạn không cần phải xác định kiểu dữ liệu khi khai báo biến; kiểu dữ liệu của biến có thể thay đổi trong quá trình thực thi chương trình.

Kiểm tra kiểu dữ liệu bằng typeoff

Để kiểm tra kiểu dữ liệu của một biến trong JavaScript, bạn có thể sử dụng toán tử typeof. Dưới đây là cách sử dụng typeof:

let x = 5;
let str = "Hello";
let isTrue = true;
let arr = [1, 2, 3];
let person = { name: "John", age: 30 };
let func = function() { console.log("Hello!"); };

console.log(typeof x);    // "number"
console.log(typeof str);   // "string"
console.log(typeof isTrue);  // "boolean"
console.log(typeof arr);   // "object" (lưu ý: mảng là một loại đối tượng)
console.log(typeof person);  // "object"
console.log(typeof func);   // "function"

Lưu ý rằng kết quả trả về của typeof có thể là một trong các giá trị sau:

 • "number" (số)
 • "string" (chuỗi)
 • "boolean" (Đúng, sai)
 • "object" (đối tượng hoặc mảng)
 • "function" (hàm)
 • "undefined" (chưa xác định)
 • "symbol" (ký hiệu)
 • "bigint" (số nguyên lớn)

Kết quả trả về của typeof thường được sử dụng trong điều kiện để thực hiện các hành động tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của biến.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn