Javascript Basic | Toán Tử So Sánh | 2.3

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Javascript Basic | Toán Tử So Sánh

Trong JavaScript, có nhiều toán tử so sánh được sử dụng để so sánh giá trị của các biểu thức. Dưới đây là một số toán tử so sánh phổ biến:

 1. Toán tử Bằng (==):
  • So sánh giá trị. Trả về true nếu giá trị bằng nhau, false nếu khác nhau. Không kiểm tra kiểu dữ liệu.
   5 == "5" // true
   
 2. Toán tử Bằng (===):
  • So sánh giá trị và kiểu dữ liệu. Trả về true nếu cả giá trị và kiểu dữ liệu đều giống nhau, ngược lại trả về false.
   5 === "5" // false
   
 3. Toán tử Không Bằng (!=):
  • So sánh giá trị. Trả về true nếu giá trị khác nhau, false nếu giống nhau. Không kiểm tra kiểu dữ liệu.
   5 != "5" // false
   
 4. Toán tử Không Bằng (!==):
  • So sánh giá trị và kiểu dữ liệu. Trả về true nếu cả giá trị và kiểu dữ liệu khác nhau, ngược lại trả về false.
   5 !== "5" // true
   
 5. Toán tử Lớn hơn (>):
  • Trả về true nếu giá trị bên trái lớn hơn giá trị bên phải, ngược lại trả về false.
   10 > 5 // true
   
 6. Toán tử Nhỏ hơn (<):
  • Trả về true nếu giá trị bên trái nhỏ hơn giá trị bên phải, ngược lại trả về false.
   5 < 10 // true
   
 7. Toán tử Lớn hơn hoặc Bằng (>=):
  • Trả về true nếu giá trị bên trái lớn hơn hoặc bằng giá trị bên phải, ngược lại trả về false.
   10 >= 10 // true
   
 8. Toán tử Nhỏ hơn hoặc Bằng (<=):
  • Trả về true nếu giá trị bên trái nhỏ hơn hoặc bằng giá trị bên phải, ngược lại trả về false.
   5 <= 10 // true
   

Các toán tử so sánh này có thể được sử dụng trong các biểu thức điều kiện (conditional statements) và các cấu trúc điều khiển khác trong JavaScript để quyết định luồng của chương trình.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn