Javascript Basic | Toán Tử Nối Chuỗi | 2.2

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Javascript Basic | Toán Tử Nối Chuỗi | 2.2

Toán tử nối chuỗi trong JavaScript là toán tử +. Khi bạn sử dụng toán tử + với hai chuỗi, nó sẽ nối chúng lại với nhau. Một ví dụ đơn giản:

let chuoi1 = "Hello";
let chuoi2 = " World";
let ketqua = chuoi1 + chuoi2;

console.log(ketqua); // Kết quả: Hello World

Sử dụng phương thức concat(). Phương thức này không thay đổi giá trị của chuỗi gốc mà trả về một chuỗi mới sau khi nối:

let chuoi1 = "Hello";
let chuoi2 = " World";
let ketqua = chuoi1.concat(chuoi2);

console.log(ketqua); // Kết quả: Hello World

Ngoài toán tử + và phương thức concat(), có một cách khác để nối chuỗi bằng cách sử dụng Template literals (chuỗi mẫu) trong JavaScript. Template literals được đặt trong cặp dấu backticks (` `) và cho phép bạn nhúng giá trị biến vào chuỗi một cách thuận tiện:

let chuoi1 = "Hello";
let chuoi2 = " World";
let ketqua = `${chuoi1}${chuoi2}`;

console.log(ketqua); // Kết quả: Hello World

Sử dụng template literals giúp làm cho mã nguồn trở nên dễ đọc hơn và linh hoạt hơn khi bạn cần nối chuỗi và chèn giá trị biến vào trong chuỗi.

Các toán tử thường dùng với chuỗi trong JavaScript

Có một số toán tử thường được sử dụng khi làm việc với chuỗi trong JavaScript. Dưới đây là một số toán tử quan trọng:

 1. Toán tử cộng (+):
  • Sử dụng để nối chuỗi. Ví dụ:
  var str1 = "Hello";
  var str2 = "World";
  var result = str1 + " " + str2; // Kết quả là "Hello World"
  
 2. Toán tử gán (=):
  • Sử dụng để gán giá trị cho một biến chuỗi. Ví dụ:
  var str = "Hello";
  
 3. Toán tử so sánh (==, !=, ===, !==):
  • Sử dụng để so sánh chuỗi. Toán tử === so sánh giá trị và kiểu dữ liệu. Ví dụ:
  var str1 = "Hello";
  var str2 = "World";
  
  console.log(str1 == str2);  // false
  console.log(str1 === str2); // false
  
 4. Toán tử nối chuỗi (+=):
  • Sử dụng để thêm chuỗi vào cuối chuỗi hiện tại. Ví dụ:
  var str = "Hello";
  str += " World"; // Giờ đây str là "Hello World"
  
 5. Toán tử chiều dài chuỗi (.length):
  • Trả về độ dài của chuỗi. Ví dụ:
  var str = "Hello";
  console.log(str.length); // Kết quả là 5
  
 6. Toán tử truy cập phần tử của chuỗi ([]):
  • Sử dụng để truy cập vào từng ký tự của chuỗi thông qua chỉ số. Ví dụ:
  var str = "Hello";
  console.log(str[0]); // Kết quả là "H"
  

Chuỗi trong JavaScript là không thay đổi (immutable), nghĩa là một khi chuỗi đã được tạo, bạn không thể thay đổi giá trị của từng ký tự trong chuỗi. Các toán tử trên chỉ tạo ra một giá trị chuỗi mới.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn