Javascript Basic | Vòng lặp lồng nhau (Nested loop)

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Trong JavaScript, vòng lặp lồng nhau là việc sử dụng một vòng lặp bên trong một vòng lặp khác. Điều này cho phép bạn lặp qua các tập hợp dữ liệu đa chiều, như mảng lồng nhau hoặc các cấu trúc dữ liệu khác.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng vòng lặp lồng nhau để duyệt qua một mảng 2 chiều:

// Một mảng 2 chiều đại diện cho một bảng 3x3
var grid = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
];

// Duyệt qua mảng 2 chiều bằng vòng lặp lồng nhau
for (var i = 0; i < grid.length; i++) {
  for (var j = 0; j < grid[i].length; j++) {
    console.log("Phần tử tại hàng " + i + " cột " + j + " có giá trị là: " + grid[i][j]);
  }
}

Output:

"Phần tử tại hàng 0 cột 0 có giá trị là: 1"
"Phần tử tại hàng 0 cột 1 có giá trị là: 2"
"Phần tử tại hàng 0 cột 2 có giá trị là: 3"
"Phần tử tại hàng 1 cột 0 có giá trị là: 4"
"Phần tử tại hàng 1 cột 1 có giá trị là: 5"
"Phần tử tại hàng 1 cột 2 có giá trị là: 6"
"Phần tử tại hàng 2 cột 0 có giá trị là: 7"
"Phần tử tại hàng 2 cột 1 có giá trị là: 8"
"Phần tử tại hàng 2 cột 2 có giá trị là: 9"

Trong ví dụ này, có hai vòng lặp for lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài duyệt qua các hàng của mảng 2 chiều, trong khi vòng lặp bên trong duyệt qua các phần tử của từng hàng. Bằng cách này, mỗi phần tử của mảng 2 chiều được truy cập và xử lý.

Lưu ý rằng việc sử dụng vòng lặp lồng nhau có thể làm tăng độ phức tạp của mã và có thể ảnh hưởng đến hiệu suất nếu không được sử dụng cẩn thận.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn