Javascript Basic | Toán Tử Và Kiểu Dữ Liệu | Operators and Data Types | 2

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming
Trong JavaScript, toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán trên các giá trị, và kiểu dữ liệu xác định loại của mỗi giá trị. Dưới đây là một số toán tử và kiểu dữ liệu quan trọng trong JavaScript:

Toán tử:

 1. Toán tử số học:
  • + : Cộng
  • - : Trừ
  • * : Nhân
  • / : Chia
  • % : Chia lấy dư
  let a = 5;
  let b = 2;
  let sum = a + b; // sum sẽ là 7
  
 2. Toán tử so sánh:
  • == : Bằng giá trị (không so sánh kiểu dữ liệu)
  • === : Bằng giá trị và kiểu dữ liệu
  • != : Không bằng giá trị
  • !== : Không bằng giá trị hoặc kiểu dữ liệu
  let x = 5;
  let y = "5";
  console.log(x == y); // true (so sánh giá trị)
  console.log(x === y); // false (so sánh giá trị và kiểu dữ liệu)
  
 3. Toán tử logic:
  • && : Và (AND)
  • || : Hoặc (OR)
  • ! : Phủ định (NOT)
  let isTrue = true;
  let isFalse = false;
  console.log(isTrue && isFalse); // false
  console.log(isTrue || isFalse); // true
  console.log(!isTrue);      // false
  
 4. Toán tử gán:
  • = : Gán giá trị
  • +=, -=, *=, /=, **= : Gán giá trị sau khi thực hiện phép toán
  let a = 10;
  a += 5; // Giống như a = a + 5; a sẽ là 15
  

Kiểu dữ liệu:

 1. Kiểu dữ liệu cơ bản:
  • number : Số
  • string : Chuỗi
  • boolean : Logic (true hoặc false)
  • null : Đại diện cho giá trị rỗng hoặc không tồn tại
  • undefined : Chưa được xác định (thường là giá trị mặc định của biến)
 2. Kiểu dữ liệu phức tạp:
  • object : Đối tượng
  • array : Mảng
  • function : Hàm
  let person = {
   name: "John",
   age: 30,
   isStudent: false
  };
  
  let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
  
  function add(x, y) {
   return x + y;
  }
  
 3. Kiểu dữ liệu đặc biệt:
  • NaN : "Not a Number", kết quả của một phép toán không hợp lệ với số
  • Infinity : Vô cùng, kết quả của một phép chia cho 0
  console.log(1 / 0); // Infinity
  console.log("abc" / 2); // NaN
  
Để biết thêm về toán tử và kiểu dữ liệu trong JavaScript, bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Mozilla Developer Network (MDN) hoặc các nguồn tài liệu JavaScript khác.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn