Javascipt Basic | Biến, Comments, Built-in | 1

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Trong JavaScript, có một số khái niệm quan trọng như biến (variables), comments (chú thích), và built-in functions (hàm tích hợp sẵn). Dưới đây là mô tả chi tiết về từng khái niệm này:

1. Biến (Variables):

Biến trong JavaScript được sử dụng để lưu trữ và đặt tên cho giá trị. Để khai báo biến, bạn có thể sử dụng từ khóa var, let, hoặc const (thêm vào đó, ES6 giới thiệu letconst để thay thế cho var).

Ví dụ:

// sử dụng var
var x = 10;

// sử dụng let (được ưa chuộng hơn trong các phiên bản JavaScript mới)
let y = 20;

// sử dụng const (để khai báo biến không thay đổi giá trị)
const z = 30;

2. Comments (Chú thích):

Chú thích được sử dụng để giải thích mã nguồn của bạn, và chúng không được thực thi khi chương trình chạy. Có hai cách để tạo chú thích trong JavaScript: dùng // cho chú thích trên một dòng và /* */ cho chú thích trên nhiều dòng.

Ví dụ:

// Đây là chú thích trên một dòng

/*
Đây là chú thích trên nhiều dòng
Có thể viết nhiều dòng ở đây
*/

3. Built-in Functions (Hàm tích hợp sẵn):

JavaScript có nhiều hàm tích hợp sẵn, được cung cấp bởi ngôn ngữ để thực hiện các công việc cụ thể. Ví dụ, console.log() là một hàm tích hợp sẵn để in ra nội dung trên console.

Ví dụ:

// In ra nội dung trên console
console.log("Hello, World!");

// Sử dụng hàm tích hợp sẵn Math.sqrt() để tính căn bậc hai
let squareRoot = Math.sqrt(25);
console.log(squareRoot); // Kết quả: 5

Trong ví dụ trên, console.log()Math.sqrt() là các hàm tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng mà không cần phải định nghĩa chúng.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn