Javascript Basic | Toán Tử ++ Và --, Khác Nhau Khi Dùng Tiền Tố Và Hậu Tố | 2.1

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Javascript Basic | Toán Tử ++ Và --, Khác Nhau Khi Dùng Tiền Tố Và Hậu Tố | 2.1

Toán tử ++-- trong JavaScript là toán tử tăng giảm một giá trị số. Cả hai toán tử này có thể được sử dụng ở dạng tiền tố và hậu tố, và có sự khác nhau giữa chúng.

 1. Toán tử tăng ++:
  • Tiền tố ++i: Trước khi giá trị của biến được sử dụng trong bất kỳ phép tính nào, giá trị của biến sẽ được tăng lên một đơn vị.
  let i = 5;
  let x = ++i; // x sẽ bằng 6, i sẽ bằng 6
  
  • Hậu tố i++: Giá trị hiện tại của biến sẽ được sử dụng trong bất kỳ phép tính nào trước khi biến tăng lên một đơn vị.
  let i = 5;
  let x = i++; // x sẽ bằng 5, i sẽ bằng 6
  
 2. Toán tử giảm --:
  • Tiền tố --i: Trước khi giá trị của biến được sử dụng trong bất kỳ phép tính nào, giá trị của biến sẽ được giảm đi một đơn vị.
  let i = 5;
  let x = --i; // x sẽ bằng 4, i sẽ bằng 4
  
  • Hậu tố i--: Giá trị hiện tại của biến sẽ được sử dụng trong bất kỳ phép tính nào trước khi biến giảm đi một đơn vị.
  let i = 5;
  let x = i--; // x sẽ bằng 5, i sẽ bằng 4
  

Lưu ý rằng sự lựa chọn giữa tiền tố và hậu tố có thể tác động đến kết quả của các biểu thức trong trường hợp sử dụng trong các biểu thức phức tạp hoặc các biểu thức gán.

Tổng kết

 • x++ tăng giá trị biến lên 1 và trả về giá trị trước khi tăng
 • ++x tăng giá trị biến lên 1 và trả về giá trị sau khi tăng
 • x-- giảm giá trị biến xuống 1 và trả về giá trị trước khi giảm
 • --x giảm giá trị biến xuống 1 và trả về giá trị sau khi giảmm

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn