Object Constructor

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming

Object constructor?

Trong JavaScript, object constructor là một hàm được sử dụng để tạo ra và khởi tạo đối tượng. Bạn có thể tạo ra một đối tượng mới bằng cách sử dụng từ khóa new kèm theo một hàm constructor. Một hàm constructor là một hàm thông thường, nhưng thường được thiết kế để tạo ra và khởi tạo một đối tượng cụ thể.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về cách tạo một đối tượng thông qua một hàm constructor:

// Định nghĩa hàm constructor
function Person(firstName, lastName, age) {
 this.firstName = firstName;
 this.lastName = lastName;
 this.age = age;
 this.getName = function() {
    return `${this.firstName} ${this.lastName}`;
  }
}

// Sử dụng hàm constructor để tạo đối tượng mới
var person1 = new Person("Công","Lý", 25);
var person2 = new Person("Thành","Long", 42);

// Truy cập thuộc tính của đối tượng
console.log(person1.firstName ); // In ra: Công
console.log(person1.lastName); // In ra: Lý
console.log(person1.age); // In ra: 25

console.log(person2.firstName ); // In ra: Thành
console.log(person2.lastName); // In ra: Long
console.log(person2.age); // In ra: 42

console.log(person1.getName());// In ra: Công Lý
console.log(person2.getName());// In ra: Thành Long

Trong ví dụ trên:

 • Person là hàm constructor.
 • new Person("Công", "Lý", 25) tạo một đối tượng mới với thuộc tính firstName là "Công" lastName là "Lý" và age là 25.
 • person1 là đối tượng được tạo ra và có thể truy cập các thuộc tính của nó thông qua cú pháp dot notation (person1.firstNameperson1.lastName, person1.age).

Hàm constructor có thể có các tham số để chấp nhận giá trị khi tạo đối tượng. Điều này giúp bạn có thể tạo ra nhiều đối tượng có cấu trúc giống nhau mà không cần phải viết lại mã nhiều lần.

Ví dụ

Tạo object constructor Animal

Hãy tạo object constructor cho nhóm Animal có 3 thuộc tính là nameleg và speed. Trong đó, name là để lưu tên động vật, leg là số lượng chân và speed là tốc độ di chuyển của động vật đó.

Sau đó, hãy tạo một đối tượng từ object constructor trên để mô tả 1 con vẹt, lưu đối tượng vào biến parrot.

function Animal(name, leg, speed){
this.name = name;
this.leg = leg;
this.speed = speed;
}
var parrot = new Animal('Dog', 10, '100');

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn