Tổng Hợp Hàm Xử Lý Sự kiện Trong JavaScript | Events Functions

 1. Inline Event Handlers:
  • Đặt trực tiếp trong thẻ HTML.
  • <button onclick="myFunction()">Click me</button>
   
 2. DOM Event Handlers:
  • Đặt thông qua JavaScript sử dụng thuộc tính on của các đối tượng DOM.
  • document.getElementById("myButton").onclick = function() {
     // Code xử lý sự kiện
   };
   
 3. addEventListener:
  • Phương thức này cho phép thêm nhiều xử lý sự kiện cho một đối tượng.
  • document.getElementById("myButton").addEventListener("click", function() {
     // Code xử lý sự kiện
   });
   
 4. Event Object:
  • Thông tin chi tiết về sự kiện được truyền vào hàm xử lý thông qua đối tượng sự kiện.
  • document.getElementById("myButton").addEventListener("click", function(event) {
     // event chứa thông tin về sự kiện
   });
   
 5. Remove Event Listener:
  • Để loại bỏ một xử lý sự kiện được thêm trước đó.
  • function myFunction() {
     // Code xử lý sự kiện
     document.getElementById("myButton").removeEventListener("click", myFunction);
   }
   
 6. Bubbling and Capturing:
  • Sự kiện có thể lan truyền theo hướng bubbling (lan truyền lên) hoặc capturing (lan truyền xuống).
  • document.getElementById("myDiv").addEventListener("click", function() {
     // Xử lý sự kiện trong quá trình lan truyền lên
   }, false); // Tham số thứ ba là sử dụng bubbling (mặc định) hoặc capturing (true)
   
 7. Event Delegation:
  • Áp dụng một xử lý sự kiện cho nhiều phần tử con thông qua một phần tử cha.
  • document.getElementById("myDiv").addEventListener("click", function(event) {
     if (event.target.tagName === "BUTTON") {
       // Xử lý sự kiện khi button được click
     }
   });
 8. Event Object Properties:
  • Đối tượng sự kiện có nhiều thuộc tính hữu ích như event.target (phần tử gây ra sự kiện), event.type (loại sự kiện), và nhiều thuộc tính khác.
   document.getElementById("myInput").addEventListener("input", function(event) {
     console.log(event.target.value); // Lấy giá trị của input
   });
   
 9. Key Events:
  • Xử lý sự kiện liên quan đến bàn phím như keydown, keyup, keypress.
   document.addEventListener("keydown", function(event) {
     if (event.key === "Enter") {
       // Xử lý khi phím Enter được nhấn
     }
   });
   
 10. Mouse Events:
  • Xử lý sự kiện chuột như click, mouseover, mouseout, mousemove.
   document.getElementById("myElement").addEventListener("mouseover", function() {
     // Xử lý khi chuột di chuyển vào phần tử
   });
   
 11. Form Events:
  • Sự kiện liên quan đến form như submit, reset, change.
   document.getElementById("myForm").addEventListener("submit", function(event) {
     // Ngăn chặn việc gửi form
     event.preventDefault();
     // Xử lý form
   });
   
 12. Touch Events:
  • Cho thiết bị cảm ứng, như touchstart, touchmove, touchend.
   document.addEventListener("touchstart", function(event) {
     // Xử lý khi bắt đầu chạm vào màn hình
   });
   
 13. Custom Events:
  • Tạo và kích hoạt sự kiện tùy chỉnh để giao tiếp giữa các thành phần khác nhau.
   // Định nghĩa sự kiện tùy chỉnh
   var customEvent = new Event("customEvent");
   
   // Lắng nghe sự kiện tùy chỉnh
   document.addEventListener("customEvent", function() {
     // Xử lý sự kiện tùy chỉnh
   });
   
   // Kích hoạt sự kiện tùy chỉnh
   document.dispatchEvent(customEvent);
   
 14. Throttle và Debounce:
  • Sử dụng để kiểm soát tần suất gọi hàm xử lý sự kiện, giảm hiệu suất.
   // Throttle - giữ lại một số lần gọi trong khoảng thời gian nhất định
   function throttle(func, delay) {
     let inThrottle;
     return function() {
       if (!inThrottle) {
         func();
         inThrottle = true;
         setTimeout(() => inThrottle = false, delay);
       }
     };
   }
   
   // Debounce - chờ một khoảng thời gian sau khi sự kiện kết thúc trước khi gọi hàm
   function debounce(func, delay) {
     let timer;
     return function() {
       clearTimeout(timer);
       timer = setTimeout(() => func(), delay);
     };
   }
 15. Animation Events:
  • Sự kiện như animationstart, animationend, animationiteration để xử lý sự kiện khi animation bắt đầu, kết thúc, hoặc lặp lại.
  element.addEventListener("animationend", function() {
    // Xử lý khi animation kết thúc
  });
  
 16. WebSockets Events:
  • Sự kiện như open, message, close cho xử lý sự kiện liên quan đến WebSockets.
  var socket = new WebSocket("ws://example.com/socket");
  
  socket.addEventListener("message", function(event) {
    // Xử lý khi nhận được tin nhắn từ WebSocket
  });
  
 17. Window Events:
  • Các sự kiện như resize, scroll, load xảy ra trên cửa sổ trình duyệt.
  window.addEventListener("resize", function() {
    // Xử lý khi kích thước cửa sổ thay đổi
  });
  
 18. History API Events:
  • Sự kiện popstate khi lịch sử trình duyệt thay đổi.
  window.addEventListener("popstate", function(event) {
    // Xử lý khi người dùng điều hướng qua các trạng thái lịch sử
  });
  
 19. Offline/Online Events:
  • Sự kiện onlineoffline khi trạng thái kết nối Internet thay đổi.
  window.addEventListener("online", function() {
    // Xử lý khi trạng thái trực tuyến
  });
  
  window.addEventListener("offline", function() {
    // Xử lý khi trạng thái offline
  });
  
 20. Pointer Events:
  • Sự kiện như pointerdown, pointermove, pointerup cho xử lý sự kiện liên quan đến các thiết bị đầu nối như chuột, màn hình cảm ứng.
  element.addEventListener("pointerdown", function(event) {
    // Xử lý khi có sự kiện nhấn chuột hoặc chạm màn hình
  });
 21. Animation Events:
  • Sự kiện như animationstart, animationend, animationiteration để xử lý sự kiện khi animation bắt đầu, kết thúc, hoặc lặp lại.
  element.addEventListener("animationend", function() {
    // Xử lý khi animation kết thúc
  });
  
 22. WebSockets Events:
  • Sự kiện như open, message, close cho xử lý sự kiện liên quan đến WebSockets.
  var socket = new WebSocket("ws://example.com/socket");
  
  socket.addEventListener("message", function(event) {
    // Xử lý khi nhận được tin nhắn từ WebSocket
  });
  
 23. Window Events:
  • Các sự kiện như resize, scroll, load xảy ra trên cửa sổ trình duyệt.
  window.addEventListener("resize", function() {
    // Xử lý khi kích thước cửa sổ thay đổi
  });
  
 24. History API Events:
  • Sự kiện popstate khi lịch sử trình duyệt thay đổi.
  window.addEventListener("popstate", function(event) {
    // Xử lý khi người dùng điều hướng qua các trạng thái lịch sử
  });
  
 25. Offline/Online Events:
  • Sự kiện onlineoffline khi trạng thái kết nối Internet thay đổi.
  window.addEventListener("online", function() {
    // Xử lý khi trạng thái trực tuyến
  });
  
  window.addEventListener("offline", function() {
    // Xử lý khi trạng thái offline
  });
  
 26. Pointer Events:
  • Sự kiện như pointerdown, pointermove, pointerup cho xử lý sự kiện liên quan đến các thiết bị đầu nối như chuột, màn hình cảm ứng.
  element.addEventListener("pointerdown", function(event) {
    // Xử lý khi có sự kiện nhấn chuột hoặc chạm màn hình
  });

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn