Javascript Basic | Câu Lệnh Điều Kiện, Lệnh rẽ nhánh If/else Swich

Xem thêm
Lập Trình JavaScript Cơ Bản | Basic JavaScript programming
Javascript Basic | Câu Lệnh Điều Kiện

JavaScript cung cấp một số câu lệnh điều kiện để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên điều kiện của chương trình. Dưới đây là một số cú pháp phổ biến của câu lệnh điều kiện trong JavaScript:

 1. Câu lệnh if:
  if (condition) {
   // Thực hiện khi điều kiện là đúng
  } else {
   // Thực hiện khi điều kiện là sai
  }
  
  Ví dụ:
  let age = 18;
  
  if (age >= 18) {
   console.log("Bạn đã đủ tuổi để bỏ phiếu.");
  } else {
   console.log("Bạn chưa đủ tuổi để bỏ phiếu.");
  }
  
 2. Câu lệnh else if:
  if (condition1) {
   // Thực hiện khi điều kiện 1 là đúng
  } else if (condition2) {
   // Thực hiện khi điều kiện 2 là đúng
  } else {
   // Thực hiện khi tất cả các điều kiện đều sai
  }
  
  Ví dụ:
  let score = 85;
  
  if (score >= 90) {
   console.log("Điểm A");
  } else if (score >= 80) {
   console.log("Điểm B");
  } else {
   console.log("Điểm khác");
  }
  
 3. Câu lệnh switch:
  switch (expression) {
   case value1:
    // Thực hiện khi expression bằng value1
    break;
   case value2:
    // Thực hiện khi expression bằng value2
    break;
   //...
   default:
    // Thực hiện khi không có case nào khớp
  }
  
  Ví dụ:
  let day = "Monday";
  
  switch (day) {
   case "Monday":
    console.log("Ngày thứ Hai");
    break;
   case "Tuesday":
    console.log("Ngày thứ Ba");
    break;
   //...
   default:
    console.log("Ngày khác");
  }
  
Các câu lệnh điều kiện giúp bạn kiểm soát luồng của chương trình dựa trên điều kiện xác định. Chúng là công cụ mạnh mẽ trong lập trình để thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của chương trình.

Ví dụ

Thử thách khó, dùng If/else

Để vượt qua thử thách này, hãy hoàn thành hàm cho trước để đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Khi a chia hết cho 3 thì return về 1
 2. Khi a chia hết cho 5 thì return về 2
 3. Khi a chia hết cho 15 thì return về 3
function run(a) {
  if(a/3 == 1){
    return 1;
  } else if (a/5 == 1){
    return 2;
  } else if (a/15 ==1){
    return 3;
  }
}
console.log(run(3)) // 1
console.log(run(5)) // 2
console.log(run(15)) // 3

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn