Các Phương Thức Object Trong Javascript | Object Methods

 1. Object.create():
  • Mô tả: Tạo một đối tượng mới với một đối tượng đã cho làm nguyên mẫu (prototype).
  • Ví dụ:
   const person = {
    name: 'John',
    age: 30,
   };
   
   const newPerson = Object.create(person);
   
 2. Object.assign():
  • Mô tả: Sao chép giá trị của một hoặc nhiều đối tượng nguồn vào một đối tượng đích. Nó ghi đè các thuộc tính nếu chúng đã tồn tại trong đối tượng đích.
  • Ví dụ:
   const target = { a: 1, b: 2 };
   const source = { b: 3, c: 4 };
   
   const result = Object.assign(target, source);
   // Kết quả: { a: 1, b: 3, c: 4 }
   
 3. Object.keys():
  • Mô tả: Trả về một mảng chứa tất cả các key (tên thuộc tính) của một đối tượng.
  • Ví dụ:
   const person = {
    name: 'John',
    age: 30,
   };
   
   const keys = Object.keys(person);
   // Kết quả: ['name', 'age']
   
 4. Object.values():
  • Mô tả: Trả về một mảng chứa tất cả các giá trị của các thuộc tính trong đối tượng.
  • Ví dụ:
   const person = {
    name: 'John',
    age: 30,
   };
   
   const values = Object.values(person);
   // Kết quả: ['John', 30]
   
 5. Object.entries():
  • Mô tả: Trả về một mảng chứa tất cả các cặp key-value dưới dạng mảng con.
  • Ví dụ:
   const person = {
    name: 'John',
    age: 30,
   };
   
   const entries = Object.entries(person);
   // Kết quả: [['name', 'John'], ['age', 30]]
   
Lưu ý rằng Object.values()Object.entries() chỉ lấy ra giá trị của thuộc tính nếu thuộc tính đó có thể lặp qua (enumerable).

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn