Sử Dụng Cảm Biến Âm Thanh LM393 Với Arduino | Sound Sensor Module With Arduino

Cảm biến âm thanh LM393 là một module cảm biến âm thanh sử dụng IC so sánh LM393. Nó có khả năng nhận diện âm thanh và tạo ra một tín hiệu kỹ thuật số dựa trên ngưỡng cài đặt. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách kết nối cảm biến âm thanh LM393 với Arduino và lập trình để nhận diện âm thanh.

Bước 1: Kết nối

Kết nối cảm biến âm thanh LM393 với Arduino như sau:

 • Chân OUT của cảm biến nối với chân số 2 trên Arduino.
 • Chân VCC của cảm biến nối với nguồn cung cấp 5V trên Arduino.
 • Chân GND của cảm biến nối với chân GND trên Arduino.
 • LED nối với chân số 4 trên Arduino
Sơ đồ kết nối

Bước 2: Lập trình Arduino

Sau đây là một ví dụ đơn giản về code Arduino để nhận diện âm thanh sử dụng cảm biến âm thanh LM393:

 • Code 1:
const int soundPin = 2; // Chân kết nối với OUT của cảm biến âm thanh
const int ledPin = 4; // Chân kết nối với LED (Ngõ ra)

void setup() {
 pinMode(soundPin, INPUT); // Thiết lập chân là input
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // Thiết lập chân là output
}

void loop() {

 int soundValue = digitalRead(soundPin); // Đọc giá trị từ cảm biến âm thanh

 if (soundValue == HIGH) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);// Bật LED
  delay(500);
  digitalWrite(ledPin,LOW);// Tắt LED
 }
}
 • Code 2:
const int soundPin = 2; // Chân kết nối với OUT của cảm biến âm thanh
const int ledPin = 4; // Chân kết nối với LED (Ngõ ra)
boolean isLedOn = false; // Trạng thái hiện tại của đèn LED

void setup() {
 pinMode(soundPin, INPUT); // Thiết lập chân là input
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // Thiết lập chân là output
}

void loop() {
 int soundValue = digitalRead(soundPin); // Đọc giá trị từ cảm biến âm thanh

 if (soundValue == HIGH) {
  if (!isLedOn) {
   digitalWrite(ledPin, HIGH); // Bật đèn LED nếu đèn đang tắt
  } else {
   digitalWrite(ledPin, LOW); // Tắt đèn LED nếu đèn đang bật
  }  
  isLedOn = !isLedOn; // Đảo trạng thái của đèn LED
  delay(100); // Chờ 0.1 giây trước khi kiểm tra lại
 }
}

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn