Hàm Number() Trong JavaScript | Number Functions

JavaScript cung cấp nhiều hàm để thao tác và xử lý số. Dưới đây là một số hàm quan trọng:
 1. parseInt(): Chuyển một chuỗi thành một số nguyên.
  let number = parseInt("123");
  
 2. parseFloat(): Chuyển một chuỗi thành một số thập phân.
  let floatNumber = parseFloat("123.45");
  
 3. isNaN(): Kiểm tra xem giá trị có phải là một số hay không.
  let isNumber = isNaN("123");
  
 4. isFinite(): Kiểm tra xem giá trị có phải là một số hữu hạn hay không.
  let isFiniteNumber = isFinite(123);
  
 5. Number(): Chuyển đổi một giá trị thành số.
  let num = Number("123");
  
 6. Number.toFixed(): Làm tròn một số và chuyển nó thành một chuỗi, với số lượng chữ số sau dấu thập phân được xác định.
  let roundedString = (1.2345).toFixed(2); // "1.23"
  
 7. Number.toPrecision(): Chuyển số thành chuỗi, với độ chính xác được xác định.
  let preciseString = (123.456).toPrecision(4); // "123.5"
  
 8. Number.toString(): Chuyển số thành một chuỗi, với cơ số (base) tùy chọn.
  let binaryString = (10).toString(2); // "1010"
  
 9. parseFloat() và Number() sử dụng Unary Plus (+): Chúng cũng có thể được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành số.
  let strToNum = +"123";
 10. Toán tử ++ và --: Tăng hoặc giảm giá trị của một biến một đơn vị.
  let x = 5;
  x++; // x tăng lên 1, giờ là 6
  
 11. Toán tử +, -, *, /, %: Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, và chia lấy dư.
  let sum = 5 + 3;
  let difference = 5 - 3;
  let product = 5 * 3;
  let quotient = 5 / 3;
  let remainder = 5 % 3;
  
 12. Number.isInteger(): Kiểm tra xem một giá trị có phải là số nguyên hay không.
  let isInteger = Number.isInteger(5); // true
  
 13. Number.isNaN(): Kiểm tra xem một giá trị có phải là NaN hay không.
  let isNotANumber = Number.isNaN("abc"); // false
  
 14. parseFloat() và toFixed() để làm việc với số thập phân:
  let floatNumber = parseFloat("12.345");
  let roundedFloat = floatNumber.toFixed(2); // "12.35"
  
 15. parseInt() với cơ số (radix): Đặt cơ số khi chuyển đổi một chuỗi thành số nguyên.
  let binaryNumber = parseInt("1010", 2); // 10

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn