Hàm Biểu Thức Chính Quy Trong JavaScript | RegExp Functions

JavaScript cung cấp một loạt các hàm liên quan đến RegExp (Regular Expressions) để thực hiện các thao tác tìm kiếm và so khớp trong chuỗi. Dưới đây là một số hàm quan trọng:
 1. test: Kiểm tra xem một chuỗi có khớp với biểu thức chính quy hay không.
  const pattern = /hello/;
  const str = "hello world";
  const result = pattern.test(str);
  console.log(result); // true
  
 2. exec: Tìm kiếm một chuỗi để khớp với biểu thức chính quy và trả về kết quả.
  const pattern = /world/;
  const str = "hello world";
  const result = pattern.exec(str);
  console.log(result[0]); // world
  
 3. match: Tìm kiếm một chuỗi để khớp với biểu thức chính quy và trả về mảng kết quả.
  const pattern = /o/g;
  const str = "hello world";
  const result = str.match(pattern);
  console.log(result); // [ 'o', 'o', 'o' ]
  
 4. search: Tìm kiếm một chuỗi để khớp với biểu thức chính quy và trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của khớp.
  const pattern = /o/;
  const str = "hello world";
  const result = str.search(pattern);
  console.log(result); // 4
  
 5. replace: Thay thế một chuỗi con khớp với biểu thức chính quy bằng một chuỗi mới.
  const pattern = /world/;
  const str = "hello world";
  const newStr = str.replace(pattern, "Universe");
  console.log(newStr); // hello Universe
  
 6. split: Chia chuỗi thành một mảng các chuỗi con bằng cách sử dụng biểu thức chính quy làm điều kiện phân tách.
  const pattern = / /;
  const str = "hello world";
  const result = str.split(pattern);
  console.log(result); // ['hello', 'world']
  
Nhớ rằng biểu thức chính quy (RegExp) có thể được sử dụng với tất cả các hàm trên để thực hiện các thao tác tìm kiếm và so khớp nâng cao.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn