HTML/CSS | Lưu ý khi Reset CSS

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Lưu ý khi Reset CSS

Trong các dự án thường sẽ sử dụng thêm External CSS. Nếu đặt file reset.css không đúng vị trí, có thể làm ảnh hưởng tới kết quả mong đợi.

Ví dụ, muốn CSS cho thẻ <h1>font-size: 4em. Tuy nhiên file reset.css đang được đặt sai vị trí.
Kết quả:

Liên kết file reset.css được viết vào sau nên sẽ có độ ưu tiên cao hơn file styles.css. Lúc này, font-size: 4em tại file styles.css đã bị ghi đè bởi font-size: 2em tại file reset.css.

Sau khi thay đổi vị trí file reset.css lên đầu tiên, thẻ <h1> đã có font-size: 4em:

Khi code xong các thuộc tính CSS nhưng thấy không hoạt động, hãy kiểm tra lại vị trí file reset.css của bạn.

Hãy luôn đặt file reset.css ở vị trí trên cùng trước khi sử dụng các CSS khác để tránh các thuộc tính CSS trong reset.css ghi đè các thuộc tính CSS do bạn viết.

Tóm tắt

  • Hãy luôn đặt file reset.css ở vị trí trên cùng trước khi sử dụng các CSS khác để tránh các thuộc tính CSS trong reset.css ghi đè các thuộc tính CSS do bạn viết.
  • Khi code xong các thuộc tính CSS nhưng thấy không hoạt động, hãy kiểm tra lại vị trí file reset.css của bạn.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn