C++ | Nhập xuất dữ liệu tiếng việt

Lập trình C++ cơ bản, nâng cao

Để thực hiện nhập xuất dữ liệu bằng tiếng Việt trong C++, bạn cần chú ý đến việc sử dụng mã hóa đúng và cách làm việc với chuỗi ký tự. Dưới đây là một ví dụ cơ bản về cách nhập và xuất dữ liệu tiếng Việt:

#include <iostream>
#include <io.h>
#include <fcntl.h>

int main()
{
  _setmode(_fileno(stdin), _O_U16TEXT);
  _setmode(_fileno(stdout), _O_U16TEXT);
  std::wcout << L"Tiếng Việt có dấu" << std::endl;
  std::wstring test;
  std::wcout << L"Hãy nhập vào một chuỗi ký tự:" << std::endl;
  std::getline(std::wcin, test);
  std::wcout << L"Chuỗi ký tự mà bạn vừa mới nhập:" << std::endl;
  std::wcout << test; 
  return 0;
}
 • std::wcout và std::wcin: Sử dụng wcoutwcin để làm việc với chuỗi ký tự rộng (wchar_t), giúp hiển thị và nhập các ký tự Unicode đúng cách.
 • std::wstring: Sử dụng std::wstring cho chuỗi Unicode.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn