C++ | Bài tập chương 2

Lập trình C++ cơ bản, nâng cao

Bài 1: Nhập vào 2 số a và b. Bạn hãy in ra màn hình tổng và hiệu của 2 số đó.

Ví dụ:

a = 2
b = 3
a + b = 5
a - b = -1

Giải:

#include <iostream>

int main()
{
  int a, b;
  std::cout << "a = ";
  std::cin >> a;
  std::cout << "b = ";
  std::cin >> b;
  
  std::cout << "a + b = " << a + b << std::endl;
  std::cout << "a - b = " << a - b << std::endl;

  return 0;
}

Bài 2: Nhập vào 2 số nguyên a và b. Hãy hoán đổi giá trị của 2 số đó và in ra màn hình.

Ví dụ:

a = 1
b = 2
Gia tri cua a la 1
Gia tri cua b la 2

Giải:

#include <iostream>

int main()
{
  int a, b;
  std::cout << "a = ";
  std::cin >> a;
  std::cout << "b = ";
  std::cin >> b;
  
  int temp = a;
  a = b;
  b = temp;

  std::cout << "Gia tri cua a la " << a << std::endl;
  std::cout << "Gia tri cua b la " << b << std::endl;

  return 0;
}

Bài 3: Nhập vào 2 số nguyên dương a và b (a và b không trùng giá trị). Hãy in ra màn hình số nhỏ hơn và số lớn hơn (không dùng cấu trúc if else hoặc toán tử 3 ngôi).

Ví dụ:

a = 1
b = 2
Gia tri nho hon la 1

Giải:

#include <iostream>
#include <math.h>
//keyword: tìm số nhỏ và lớn khi biết tổng và hiệu (google)
//https://vuihoc.vn/tin/toan-lop-4-tim-hai-so-khi-biet-tong-va-hieu-247.html
int main()
{
  int a, b;
  std::cout << "a = ";
  std::cin >> a;
  std::cout << "b = ";
  std::cin >> b;
  
  int tong = a + b;
  int hieu = abs(a - b); //hàm abs trả về giá trị tuyệt đối

  std::cout << "So nho hon la " << (tong - hieu)/2 << std::endl;
  std::cout << "So lon hon la " << (tong + hieu)/2 << std::endl;
  return 0;
}

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn