C++ | Toán tử quan hệ và toán tử logic

Lập trình C++ cơ bản, nâng cao

Toán tử quan hệ trong C++

Toán tử quan hệ dùng để so sánh hai giá trị, trả về giá trị true (đúng) hoặc false (sai) dựa trên kết quả so sánh.

Ví dụ:

int a = 10;
int b = 20;

bool isGreater = a > b; // isGreater sẽ có giá trị false

bool isEqual = a == b; // isEqual sẽ có giá trị false

bool isLess = a < b; // isLess sẽ có giá trị true

Bảng toán tử quan hệ:

Toán tử Mô tả
> Lớn hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
< Nhỏ hơn
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
== Bằng
!= Khác

Toán tử logic trong C++

Toán tử logic dùng để kết hợp các biểu thức logic, trả về giá trị true hoặc false dựa trên kết quả kết hợp.

Ví dụ:

int age = 18;
bool isAdult = age >= 18; // isAdult sẽ có giá trị true

bool canVote = isAdult && hasID; // canVote sẽ có giá trị true chỉ khi isAdult và hasID đều là true

bool isStudent = isAdult || isTeen; // isStudent sẽ có giá trị true nếu isAdult hoặc isTeen là true

Bảng toán tử logic:

Toán tử Mô tả
&& (AND)
` ` (OR)
! (NOT) Phủ định

Ưu tiên toán tử

Cần lưu ý thứ tự ưu tiên khi sử dụng nhiều toán tử trong một biểu thức. Thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp như sau:

  1. Toán tử bitwise
  2. Toán tử nhân chia
  3. Toán tử cộng trừ
  4. Toán tử so sánh
  5. Toán tử logic

Ví dụ:

int result = 10 + 20 * 3; // result sẽ có giá trị 70 (20 * 3 được tính toán trước)

Sử dụng toán tử quan hệ và logic

Toán tử quan hệ và logic được sử dụng rộng rãi trong lập trình C++ để kiểm tra điều kiện, ra quyết định và thực hiện các hành động tương ứng. Ví dụ:

  • Kiểm tra xem người dùng có đủ tuổi để đăng ký tài khoản hay không.
  • Xác định xem một số có nằm trong phạm vi cụ thể hay không.
  • Xác định xem hai chuỗi ký tự có bằng nhau hay không.

Hiểu rõ cách sử dụng toán tử quan hệ và logic là điều cần thiết để viết code C++ hiệu quả và chính xác.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn