HTML/CSS | Thẻ đoạn văn - Tóm tắt chương

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Chúc mừng bạn đã hoàn thành chương làm việc với thẻ đoạn văn 🎉

Hãy cùng xem lại tóm tắt kiến thức cả chương dưới đây nhé:

Tóm tắt

  • Thẻ <p> được sử dụng để thể hiện một đoạn văn bản trên trang web.
  • Một đoạn văn không nhất thiết phải nhiều hơn một câu, có thể sử dụng thẻ <p> với các đoạn văn bản ngắn.
  • Mỗi thẻ <p> sẽ luôn nằm trên một dòng mới. Ngoài ra, trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng lề trên và dưới để ngăn cách giữa các thẻ <p>.
  • Thẻ ngắt dòng (tiếng Anh: Line Break element) trong HTML là <br />, được sử dụng để tạo ra một dòng mới trong một đoạn văn. Đây là một thẻ tự đóng.
  • Trong thực tế, thẻ <br> rất hữu ích để tạo điểm ngắt dòng cho một bài thơ hoặc một địa chỉ.
  • Trong HTML, nhiều khoảng trắng hoặc dấu ngắt dòng chỉ được coi là một khoảng trắng (một dấu cách).
  • Mỗi thẻ <p> là một đoạn văn độc lập. Không có tình huống một đoạn văn lại nằm trong một đoạn văn khác.
  • Luôn sử dụng thẻ <p> cho các đoạn văn bản để đảm bảo tính ngữ nghĩa và tối ưu khả năng truy cập.
  • Thẻ <br> chỉ sử dụng với mục đích ngắt dòng trong các đoạn văn, không sử dụng để tạo khoảng cách lề giữa các nội dung.
  • Tính ngữ nghĩa là rất quan trọng trong HTML, bản thân mỗi thẻ HTML được tạo ra là để đánh dấu giúp nội dung có ý nghĩa hơn.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn