C++ | Kiểu dữ liệu thường gặp

Lập trình C++ cơ bản, nâng cao

Link tham khảo: https://quantrimang.com/hoc/kieu-du-lieu-trong-cplusplus-156173

Các kiểu dữ liệu thường gặp

 • Các kiểu dữ liệu thường gặp trong C++:

  • Integer (int): Kiểu số nguyên (123)
  • Float (float): Kiểu số thực (1.21.33.14,...)
  • Double (double): Kiểu số thực (có giới hạn lưu trữ lớn hơn so với float)
  • Boolean (bool): 1/0 (True/False)
  • Character (char): Kiểu ký tự ('a''b''c',...)
 • Ngoài ra còn có các kiểu dữ liệu khác: longlong longunsigned longshortunsigned short,...

  #include <iostream>
  
  int main()
  {
    int a = 1;
    
    float b = 1.4;
    
    double c = 3.14;
    
    char d = 'a';
    
    bool e = true;
    bool f = 1;
  
    return 0;
  }
  

Giới hạn lưu trữ

 • Ngoài việc lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau, mỗi kiểu dữ liệu lại có các giới hạn lưu trữ khác nhau

  Ví dụ:

  • Kiểu int có thể lưu trữ 4 byte (-2,147,483,648 tới 2,147,483,647)
  • Kiểu short có thể lưu trữ 2 byte (-32,768 tới 32,767)
 • Sử dụng các macro sau đây để kiểm tra giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất mà 1 kiểu dữ liệu có thể lưu trữ

  • INT_MAX: Giá trị lớn nhất mà kiểu int có thể lưu trữ.
  • INT_MIN: Giá trị nhỏ nhất mà kiểu int có thể lưu trữ.
  • SHRT_MAX: Giá trị nhất mà kiểu short có thể lưu trữ.
  • SHRT_MIN: Giá trị nhỏ nh mà kiểu short có thể lưu trữ.
  • LONG_MAX: Giá trị nhất mà kiểu long có thể lưu trữ.
  • LONG_MIN: Giá trị nhỏ nh mà kiểu long có thể lưu trữ.
  • FLT_MAX: Giá trị nhất mà kiểu float có thể lưu trữ.
  • FLT_MIN: Giá trị nhỏ nh mà kiểu float có thể lưu trữ.
  • DBL_MAX: Giá trị nhất mà kiểu double có thể lưu trữ.
  • DBL_MIN: Giá trị nhỏ nh mà kiểu double có thể lưu trữ.

  Ví dụ:

  #include <iostream>
  
  int main()
  {
    std::cout << "Min int: " << INT_MIN << std::endl;
    std::cout << "Max int: " << INT_MAX << std::endl;
    std::cout << "Min short: " << SHRT_MIN << std::endl;
    std::cout << "Max short: " << SHRT_MAX << std::endl;
  
    return 0;
  }
  
 • Sử dụng sizeof để xác định số lượng byte mà một kiểu dữ liệu có thể lưu trữ

  Ví dụ:

  #include <iostream>
  
  int main()
  {
    std::cout << "Int: " << sizeof(int) << std::endl; // 4
    std::cout << "Float: " << sizeof(float) << std::endl; // 4
    std::cout << "Double: " << sizeof(double) << std::endl; // 8
    std::cout << "Bool: " << sizeof(bool) << std::endl; // 1
    std::cout << "Char: " << sizeof(char) << std::endl; // 1
    std::cout << "Long: " << sizeof(long) << std::endl; // 4
  
    return 0;
  }

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn