C++ | Biến và nhập xuất dữ liệu

Lập trình C++ cơ bản, nâng cao

Biến (variable) là gì?

 • Biến là thứ được dùng để lưu trữ dữ liệu của chương trình và nó mang ý nghĩa có thể thay đổi được.

 • Cách sử dụng biến:

  • Trước khi sử dụng phải khai báo biến
  • Cú pháp khai báo: <Kiểu dữ liệu> <Tên biến>; hoặc <Kiểu dữ liệu> <Tên biến 1>, <Tên biến 2>,...;
  #include <iostream>
  
  int main()
  {
    int i; // Khai báo biến i có kiểu dữ liệu số nguyên (integer)
    float f; // Khai báo biến f có kiểu dữ liệu số thực (float)
    char c; // Khai báo biến c có kiểu dữ liệu ký tự (character)
  
    int a, b; // Khai báo 2 biến a, b có kiểu dữ liệu số nguyên (integer)
  
    int d = 1; // Khai báo biến d và gán (assign) cho biến d giá trị 1
  
    std::cout << d;
  
    return 0;
  }
  

  Kết quả:

  1
  

Cách đặt tên biến

 • Không đặt tên biến trùng với từ khóa (void, for, while, do, delete,...)
 • Tên biến không chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt
 • Ký tự đầu tiên của tên biến phải là chữ cái

Nhập xuất dữ liệu

 • Để nhập xuất dữ liệu trong C++, chúng ta sử dụng thư viện iostream. Thư viện này cung cấp cho chúng ta những thứ được định nghĩa sẵn để sử dụng.
  • std::cout: In dữ liệu ra console
  #include <iostream>
  
  int main()
  {
    std::cout << "Hello World!"; // In ra console chuỗi "Hello World!"
  
    return 0;
  }
  
  Kết quả:
  Hello World!
  
  • std::cin: Đọc dữ liệu từ bàn phím và gán dữ liệu cho biến được chỉ định. Dùng cho thao tác nhập dữ liệu.
  #include <iostream>
  
  int main()
  {
    int x;
    std::cout << "x = ";
    std::cin >> x; // Nhập vào giá trị của x
  
    std::cout << "Value of x: " << x; // In ra console giá trị của x
  
    return 0;
  }
  
  Kết quả:
  x = 10
  Value of x: 10
  
  • std::endl: Ngắt dòng khi hiển thị dữ liệu trên console, có thể dùng ký tự \n để thay thế.
  #include <iostream>
  
  int main()
  {
    std::cout << "Hello World!" << std::endl;
    std::cout << "CPP" << std::endl << "Learing!" << std::endl;
    std::cout << "Full\nStack";
  
    return 0;
  }
  
  Kết quả:
  Hello World!
  CPP 
  Learning!
  Full 
  Stack

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn