Trích Xuất Code Từ Ảnh Chụp Màn Hình | Extract Code From A Screenshot Online

 

Ngôn ngữ hỗ trợ

Batchfile
C
C++
CoffeeScript
CSS
Dart
Erlang
Go
Groovy
Haskell
HTML
Java
Javascript
Lua
Markdown
Matlab
Objective C
Perl
PHP
Powershell
Python
R
Ruby
Rust
Scala
Shell
SQL
Swift
TeX
TypeScript

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn