Làm Việc Với JSON Trong Javascript | JSON Functions

Trong JavaScript, JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu phổ biến để truyền thông tin giữa client và server, hoặc giữa các thành phần khác nhau của ứng dụng. Để làm việc với JSON trong JavaScript, bạn có thể sử dụng một số hàm và phương thức có sẵn.

Dưới đây là một số hàm phổ biến khi làm việc với JSON trong JavaScript:

JSON.stringify()

Hàm này chuyển đổi một đối tượng JavaScript thành một chuỗi JSON.

const obj = { key: 'value', number: 42 };
const jsonString = JSON.stringify(obj);
console.log(jsonString);

JSON.parse()

Hàm này chuyển đổi một chuỗi JSON thành một đối tượng JavaScript.

const jsonString = '{"key":"value","number":42}';
const obj = JSON.parse(jsonString);
console.log(obj);

Ví dụ sử dụng cả hai hàm:

const originalObject = { name: 'John', age: 30, city: 'New York' };

// Chuyển đối tượng thành chuỗi JSON
const jsonString = JSON.stringify(originalObject);
console.log(jsonString);

// Chuyển chuỗi JSON thành đối tượng
const parsedObject = JSON.parse(jsonString);
console.log(parsedObject);

Các tùy chọn trong JSON.stringify()

JSON.stringify() cũng hỗ trợ thêm các tham số để tùy chỉnh quá trình chuyển đổi. Tham số thứ hai của nó là một hàm replacer, và tham số thứ ba là số lượng khoảng trắng để sắp xếp đẹp chuỗi JSON.

const obj = { key: 'value', number: 42 };

// Sắp xếp đẹp với 2 khoảng trắng
const prettyJson = JSON.stringify(obj, null, 2);
console.log(prettyJson);

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn