Hàm Toán Học Trong Javascript | Math Functions

Math Functions

JavaScript cung cấp một loạt các hàm toán học tích hợp sẵn. Dưới đây là một số hàm toán học phổ biến trong JavaScript:

 • Math.abs(x):Trả về giá trị tuyệt đối của x.
 • Math.ceil(x): Làm tròn số lên đến số nguyên gần nhất.
 • Math.floor(x): Làm tròn số xuống đến số nguyên gần nhất.
 • Math.round(x): Làm tròn số tới số nguyên gần nhất.
 • Math.max(x1, x2, ...): Trả về giá trị lớn nhất từ danh sách các tham số.
 • Math.min(x1, x2, ...): Trả về giá trị nhỏ nhất từ danh sách các tham số.
 • Math.pow(x, y): Trả về x mũ y.
 • Math.sqrt(x): Trả về căn bậc hai của x.
 • Math.random(): Trả về một số ngẫu nhiên từ 0 đến 1.
 • Math.sin(x), Math.cos(x), Math.tan(x): Trả về sin, cos, và tan của x (x được đo theo radian).
 • Math.asin(x), Math.acos(x), Math.atan(x): Trả về arcsin, arccos, và arctan của x (kết quả được đo theo radian).
 • Math.log(x): Trả về logarithm tự nhiên của x.
 • Math.exp(x): Trả về e mũ x.

Ví dụ sử dụng một số hàm toán học trong JavaScript:

let x = 5;
let y = 2;

console.log(Math.abs(-5));    // 5
console.log(Math.ceil(4.3));   // 5
console.log(Math.floor(4.9));   // 4
console.log(Math.round(4.5));   // 5
console.log(Math.max(x, y));   // 5
console.log(Math.min(x, y));   // 2
console.log(Math.pow(x, y));   // 25
console.log(Math.sqrt(x));    // 2.23606797749979
console.log(Math.random());    // Số ngẫu nhiên từ 0 đến 1
console.log(Math.sin(Math.PI/2)); // 1 (sin(π/2) = 1)
console.log(Math.log(x));     // 1.6094379124341003
console.log(Math.exp(x));     // 148.4131591025766

Lưu ý rằng các hàm sin, cos, và tan nhận giá trị được đo theo radian, không phải độ. Nếu bạn cần chuyển đổi giữa các đơn vị, bạn có thể sử dụng các biểu thức như degrees = radians * (180 / Math.PI).

Ví dụ

Lấy ngẫu nhiên phần tử của mảng

Hãy tạo hàm getRandomItem, hàm này nhận 1 tham số là mảng và sẽ trả về ngẫu nhiên 1 phần tử của mảng.

function getRandomItem(array){
return array[Math.round(Math.random())];
}

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn