Chuyển Kiểu Int Sang String Trong C/C++

Chuyển kiểu int sang string trong c như thế nào? Trong bài viết này tcl47.com sẽ hướng dẫn chuyển Từ kiểu int sang string trong c sử dụng hàm itoa() trong thư viện <stdlib.h>

Sử dụng hàm itoa trong thư viện stdlib.h. Được sử dụng vô cùng nhiều trong việc chuyển kiểu int sang string trong c/c++. Với những câu lệnh đơn giản giúp bạn tối ưu được code của mình.

Hàm itoa() có tác dụng chuyển một số nguyên int thành một chuỗi string trong C . Cơ chế của nó là thêm ký tự kết thúc chuỗi \0 vào cuối số chỉ định và biến số đó thành chuỗi.

Trong đó:
  • num là số nguyên cần chuyển thành chuỗi
  • target là chuỗi đích để chứa num sau khi chuyển thành chuỗi
  • base là cơ số chuyển đổi, nhằm xác định một giá trị số nguyên, chuyển đổi nó thành một giá trị cơ bản và lưu trữ nó trong một bộ đệm. Nếu cơ số là 10 và giá trị là âm, thì chuỗi kết quả được đặt trước dấu trừ ( -).
*với base (cơ số): 2 (binary), 10(dec), 16( hex)...

Cách sử dụng hàm itoa() để chuyển số thành chuỗi trong C đơn giản như ví dụ sau đây:
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { long number,l; char string[20]; printf("Enter a number: "); scanf("%ld", &number); itoa(number,string,10); printf("String value = %s\n", string); return 0; }Kết quả:


Cách sử dụng hàm itoa() để chuyển số thành mã Hex:
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(void) { long number,l; char string[20]; printf("Enter a number: "); scanf("%ld", &number); itoa(number,string,16); printf("String value = 0x%s\n", string); return 0; }Kết quả:

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn