AVR | Đếm Sự Kiện - Timer/Counter, CodeVisionAVR

Chương trình đếm sự kiện (timer0) hiển thi lên LCD sử dụng Atmega 16 với phần mềm CodeVisionAVR 

Sơ đồ mô phỏng:

Thanh ghi TCCR0: Thanh ghi điều khiển hoạt động của Timer/Counter0.


Lựa chọn tác động cạnh lên hoặc cạnh xuống

Code:

/*******************************************************
Chip type        : ATmega16
Program type      : Application
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model      : Small
External RAM size    : 0
Data Stack size     : 256
*******************************************************/
#include <mega16.h>
#include <alcd.h>
unsigned char i;
void main(void)
{
DDRC=0xff; // output
TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS01); //T0 Pin Falling Edge
TCNT0=0; //Gán TCNT0=0
lcd_init(16);

while (1)
   { 
//    if(TCNT0==9)
//    {
//      TCNT0=0;
//    }
    PORTC = TCNT0; //Xuất giá trị TCNT0 => PORTC
    i=TCNT0; 
    lcd_gotoxy(3,0);
    lcd_puts("Dem su kien");
    lcd_gotoxy(3,1);
    lcd_puts("TCNT0= "); 
    lcd_putchar(0x30+i/100);
    lcd_putchar(0x30+i/10%10);
    lcd_putchar(0x30+i%10);
   }
}

Demo:

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn