HTML/CSS | Thẻ inline, block #2

 • Hạn chế của thẻ Inline
 • Giới thiệu về thẻ Inline-block

Hạn chế của thẻ Inline

Các thẻ Inline không hoạt động trên một số thuộc tính CSS liên quan tới cấu trúc như:

 • padding-top, padding-botttom
 • margin-top, margin-bottom
 • width, min-width
 • height, min-height

Cùng kiểm chứng nhé:

<p>Mẹ em có đôi mắt màu <span>xanh </span><em>rất đẹp</em></p>
<style>
 span {
  color: blue;
  padding-top: 40px;
  padding-right: 40px;
  padding-bottom: 40px;
  padding-left: 40px;
 } 
</style>

Mẹ em có đôi mắt màu xanh rất đẹp

Thuộc tính padding được đặt cho cả 4 hướng, tuy nhiên chỉ có bên trái/phải hoạt động, bên trên/dưới vẫn được giữ nguyên.

Bạn hãy tự thay đổi code với các thuộc tính khác để có thêm trải nghiệm.

Giới thiệu về thẻ Inline-block 

Thẻ Inline-block là thẻ HTML có display: inline-block, bao gồm các đặc điểm kết hợp giữa thẻ Inline và thẻ Block.

Đặc điểm của thẻ Inline-block:

 • Nội dung sẽ nằm trong một hàng, nếu có nhiều thẻ Inline-block đứng cạnh nhau thì vẫn nằm trên một hàng.
 • Có thể sử dụng các thuộc tính bị hạn chế ở thẻ Inline:
  • padding-top, padding-botttom
  • margin-top, margin-bottom
  • width, min-width
  • height, min-height

Cùng tìm hiểu ví dụ:

<style>
.btn {
 display: inline-block;
 padding: 8px 20px;
 margin-top: 20px;
 border-radius: 4px;
 font-size: 20px;
 font-weight: 500;
 text-decoration: none;
 color: #fff;
 background-color: #5ebbff;
}
</style>

 <a class="btn" href="#!">Học thử</a>
Học thử

Thẻ <a> là thẻ Inline. Nếu không set thuộc tính display: inline-block, thuộc tính padding-top, padding-bottommargin-top sẽ không hoạt động với .btn.

Comment dòng số 3 lại để xem sự thay đổi.

Tóm tắt

 • Các thẻ Inline không hoạt động với các thuộc tính CSS: padding-top, padding-botttom, margin-top, margin-bottom, width, min-width, height, min-height.
 • Thẻ Inline-block là thẻ có đặc điểm kết hợp giữa thẻ inline và thẻ block:
  • Nội dung được hiển thị trên cùng một dòng.
  • Có thể đặt kích thước cho phần tử.
  • Có thể sử dụng được các thuộc tính bị hạn chế ở thẻ Inline.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn