C++ | Vòng lặp for, while, do-while

Lập trình C++ cơ bản, nâng cao

Vòng lặp là một cấu trúc điều khiển trong lập trình dùng để lặp lại một đoạn mã cho đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn. Trong C++, có ba loại vòng lặp chính: for, while, và do-while.

Vòng lặp for

Vòng lặp for được sử dụng khi bạn biết trước số lần lặp. Cú pháp của vòng lặp for như sau:

for (khoi_tao_bien ; check_dieu_kien ; tang/giam_bien) { 
  // Khối lệnh được thực thi
}

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << "Gia tri cua i la: " << i << endl;
  }
  return 0;
}

Vòng lặp while

Vòng lặp while được sử dụng khi bạn không biết trước số lần lặp, chỉ biết rằng cần lặp đến khi một điều kiện nào đó được thoả mãn. Cú pháp của vòng lặp while như sau:

while(condition) {
  // Khối lệnh được lặp lại cho đến khi condition = False
}

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i = 0;
  while (i < 5) {
    cout << "Gia tri cua i la: " << i << endl;
    i++;
  }
  return 0;
}

Vòng lặp do-while

Vòng lặp do-while cũng giống như vòng lặp while, nhưng nó sẽ luôn thực thi ít nhất một lần vì điều kiện được kiểm tra sau khi đoạn mã đã được thực thi. Cú pháp của vòng lặp do-while như sau:

do {
  // Khối lệnh được thực thi
} while(condition);

Ví dụ:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int i = 0;
  do {
    cout << "Gia tri cua i la: " << i << endl;
    i++;
  } while (i < 5);
  return 0;
}

Sử dụng break và continue trong vòng lặp

 • break: dùng để thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức.
 • continue: bỏ qua phần còn lại của vòng lặp hiện tại và tiếp tục với lần lặp tiếp theo.

Ví dụ sử dụng break:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (i == 5) {
      break;
    }
    cout << "Gia tri cua i la: " << i << endl;
  }
  return 0;
}

Ví dụ sử dụng continue:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (i == 5) {
      continue;
    }
    cout << "Gia tri cua i la: " << i << endl;
  }
  return 0;
}

Những ví dụ trên minh họa cách sử dụng các loại vòng lặp khác nhau trong C++. Bạn có thể chọn loại vòng lặp phù hợp tùy theo tình huống cụ thể trong lập trình.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn