C++ | Bài tập về vòng lặp

Bài 1: Nhập 1 số nguyên dương n. In ra màn hình giá trị của S = 1 + 2 + 3 + ... + n.

Ví dụ:

n = 4
S = 10

Giải:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, s =0;

  cout << "n = ";
  cin >> n;

  for (int i = 0; i <= n; i++)
  {
    s += i;
  }
  
  cout << "S = " << s;

return 0;
}

Bài 2: Nhập 1 số nguyên dương n. In ra màn hình giá trị của S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2.

Ví dụ:

n = 4
S = 30

Giải:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, s =0;

  cout << "n = ";
  cin >> n;

  for (int i = 0; i <= n; i++)
  {
    s += (i*i);
  }
  
  cout << "S = " << s;

return 0;
}

Bài 3: Nhập 1 số nguyên dương n. In ra màn hình giai thừa n!.

Ví dụ:

n = 3
n! = 6

Giải:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n;

  cout << "n = ";
  cin >> n;

  //n = 3, n! = 1 * 2 * 3
  unsigned long long s = 1;

  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    s *= i;
  }
  
  cout << "S = " << s;

return 0;
}

Bài 4: Nhập vào 1 số nguyên dương n. In ra màn hình các số chia hết cho 5 từ 1 đến n.

Ví dụ:

n = 20
5 10 15 20

Giải:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n;

  cout << "n = ";
  cin >> n;

  for (int i = 1; i <= n; i++)
  {
    if(i % 5 ==0){
      cout << i << " ";
    }
  }

return 0;
}

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn