HTML/CSS | Non-breaking space Entity

Học HTML, CSS từ Zero Tới Hero

Trong HTML, ký tự khoảng trắng không tách dòng (non-breaking space) được đại diện bởi thực thể (entity)  . Đây là một ký tự khoảng trắng đặc biệt không cho phép trình duyệt tự động ngắt dòng tại vị trí đó.

Dưới đây là cách sử dụng thực thể non-breaking space trong HTML:

<p>Đây là một&nbsp;khoảng&nbsp;trắng&nbsp;không&nbsp;tách&nbsp;dòng.</p>

Trong ví dụ trên, các từ sẽ được giữ nguyên trên cùng một dòng và không bị tách ra bởi trình duyệt, cho dù không gian trong cửa sổ trình duyệt có hẹp lại.

Thực thể &nbsp; rất hữu ích trong nhiều tình huống, chẳng hạn như khi bạn muốn giữ các phần tử nhất định gần nhau, hoặc để tạo các khoảng trắng cố định trong một đoạn văn bản mà không bị ảnh hưởng bởi việc ngắt dòng tự động.

Tóm tắt

  • Non-breaking space Entity (&nbsp;) hiển thị giống như một khoảng trống, nhưng khoảng trống này sẽ không bị “bẻ gãy” (breaking) như khoảng trống thông thường (được viết bởi dấu cách trên bàn phím).
  • Trường hợp sử dụng &nbsp; đó là khi chúng ta muốn 2 từ luôn được đi kèm với nhau. Ví dụ: Đường vào tim Crush xa như 1000&nbsp;km.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn