C++ | Hằng số

Lập trình C++ cơ bản, nâng cao

Hằng số trong C++

Hằng số trong C++ là những giá trị cố định không thể thay đổi trong suốt chương trình. Chúng được sử dụng để biểu thị các giá trị không đổi theo thời gian, chẳng hạn như số Pi (π), tốc độ ánh sáng hoặc tỷ lệ chuyển đổi đơn vị.

Lợi ích sử dụng hằng số:

  • Tăng tính chính xác: Hằng số đảm bảo rằng các giá trị quan trọng không bị thay đổi vô ý, giúp chương trình hoạt động chính xác và đáng tin cậy hơn.
  • Dễ đọc và bảo trì: Sử dụng hằng số thay cho các giá trị cố định giúp code dễ đọc và hiểu hơn, đặc biệt là khi chương trình phức tạp.
  • Tăng tính linh hoạt: Việc thay đổi giá trị hằng số tại một vị trí duy nhất sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình, giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi cần điều chỉnh.

Cách khai báo hằng số trong C++:

Có hai cách chính để khai báo hằng số trong C++:

1. Sử dụng từ khóa const:

const float PI = 3.14159; // Khai báo hằng số Pi
const int GRAVITY = 9.8; // Khai báo hằng số trọng lực

2. Sử dụng chỉ thị tiền xử lý #define:

#define PI 3.14159
#define GRAVITY 9.8

Lưu ý:

  • Khi khai báo hằng số bằng const, giá trị phải được khởi tạo ngay tại thời điểm khai báo.
  • Hằng số được khai báo bằng #define không cần khởi tạo giá trị, nhưng cần cẩn thận để tránh định nghĩa lại tên hằng số.
  • Nên sử dụng cách khai báo bằng const vì nó cung cấp khả năng kiểm soát lỗi tốt hơn và dễ đọc hơn.

Các loại hằng số:

  • Hằng số nguyên: Biểu diễn các giá trị nguyên, ví dụ: 10, -200, 0xFF.
  • Hằng số thực: Biểu diễn các giá trị thực, ví dụ: 3.14, -5.2e-2, 1.75f.
  • Hằng số chuỗi: Biểu diễn các chuỗi ký tự, ví dụ: "Hello, world!", "This is a constant string.".
  • Hằng số biểu thức: Biểu diễn các biểu thức toán học, ví dụ: PI * radius * radius (tính diện tích hình tròn).

Sử dụng hằng số:

Hằng số được sử dụng giống như các biến thông thường trong chương trình. Bạn có thể sử dụng chúng trong các phép toán, biểu thức, truy cập mảng, v.v.

Ví dụ:

const float PI = 3.14159;
float area = PI * radius * radius; // Tính diện tích hình tròn

const char message[] = "Hello, world!";
std::cout << message << std::endl; // In ra màn hình chuỗi "Hello, world!"

Kết luận:

Hằng số là một công cụ quan trọng trong C++ giúp tăng tính chính xác, dễ đọc, bảo trì và linh hoạt cho chương trình. Sử dụng hằng số một cách hợp lý sẽ giúp bạn viết code hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn