AHT20 Cảm Biến Nhiệt Độ, Độ Ẩm Giao Tiếp Arduino | Temperature Humidity Sensor

Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ không khí AHT20 Temperature Humidity Sensor là phiên bản nâng cấp của hai loại cảm biến DHT11, DHT22 được sử dụng rất phổ biến hiện nay từ hãng ASAIR, cảm biến có độ chính xác cao, giá thành thấp, thích hợp với các ứng dụng cần đo nhiệt độ,độ ẩm của môi trường.

Thông số kỹ thuật

 • Cảm biến độ ẩm, nhiệt độ không khí AHT20 Temperature Humidity Sensor.
 • Điện áp sử dụng: 2.0~5.5VDC
 • Chuẩn giao tiếp: I2C
 • Khoảng nhiệt độ đo được: -40 ~ 85 độ C, sai số 0.3 độ C.
 • Khoảng độ ẩm đo được: 0 ~100% RH, sai số 2% RH.
 • Kích thước: 10.4 x 15mm

Sơ đồ chân

 1. VIN - chân cấp nguồn 2.0~5.5VDC.
 2. GND - chân cấp nguồn 0VDC (Mass)
 3. SCL - Chân tín hiệu Clock I2C
 4. SDA - Chân tín hiệu Data I2C

Kết nối với arduino

Arduino AHT20 LCD
5V VIN VCC
GND GND VSS
A4 SDA  
A5 SCL  
D4   D4
D5   D5
D6   D6
D7   D7
D8   RS
D9   EN
    VEE (nối biến trở)

Code

#include <Adafruit_AHTX0.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//LCD pin to Arduino
const int pin_RS = 8;
const int pin_EN = 9;
const int pin_d4 = 4;
const int pin_d5 = 5;
const int pin_d6 = 6;
const int pin_d7 = 7;
const int pin_BL = 10;
LiquidCrystal lcd( pin_RS, pin_EN, pin_d4, pin_d5, pin_d6, pin_d7);

Adafruit_AHTX0 aht;

void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Adafruit AHT10/AHT20 demo!");
 if (! aht.begin()) {
  Serial.println("Could not find AHT? Check wiring");
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("AHT Faild");
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print("Check wiring");
  while (1) delay(10);
 }
 Serial.println("AHT10 or AHT20 found");
 lcd.setCursor(1, 0);
 lcd.print("AHT10 or AHT20");
 lcd.setCursor(5, 1);
 lcd.print("found");
 delay(2000);
 lcd.clear();
}

void loop() {
 sensors_event_t humidity, temp;
 aht.getEvent(&humidity, &temp);// populate temp and humidity objects with fresh data
 Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temp.temperature); Serial.println(" degrees C");
 Serial.print("Humidity: "); Serial.print(humidity.relative_humidity); Serial.println("% rH");
 lcd.setCursor(3, 0);
 lcd.print("AHT20 Demo");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(temp.temperature, 1);
 lcd.print("*C | ");
 lcd.print(humidity.relative_humidity, 1);
 lcd.print("%rH");
 delay(500);
}

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn