Hướng Dẫn Nano Every ATmega4808 | ThinaryArduino Demo Serial Monitor

Thông số kỹ thuật:

Vi điều khiển ATMega4808
Điện áp (USB) 5VDC
Điện áp nguồn 7-21VDC
Dòng DC cho ngõ vào IO 20 mA
Dòng DC cho chân 3.3V 50 mA
Tốc độ Clock 16MHz (mặc định)
Bộ nhớ Flash CPU 48KB (ATMega4809)
SRAM 6KB (ATMega4809)
EEPROM 256byte (ATMega4809)
Chân PWM 5 (D3, D5, D6, D9, D10)
UART 1
SPI 1
I2C 1
Chân ngõ vào Analog 8 (ADC 10 bit)
Chân ngõ ra Analog Chỉ qua chân PWM (không DAC)
Ngắt ngoài Tất cả chân digital
LED_BUILTIN 13
USB Sử dụng ATSAMD11D14A

Ban phát triển Thinary cho Arduino

Bạn có thể mua sản phẩm tại trang web này: https://thinaryelectronic.aliexpress.com

1. Mở Arduino IDE -----> File -------> Preferences.

2. Mở trình chỉnh sửa URL.

3. Sao chép URL vào Windows này Tách biệt bằng Enter.

4. Mở Boads Manager, nhập Thinary để tìm. Sau đó cài đặt “Thinary AVR Boards”.

5. Chọn Thinary Nano Every, Chọn mô phỏng đăng ký và cổng, thay vì sử dụng nó giống như các Bo mạch Arduino khác.


Code demo Serial Monitor + Blink LED

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  Serial1.begin(9600);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  Serial1.println("hello");
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(500);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(500);                       // wait for a second
}

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn