AVR Atmega16 Giao Tiếp LCD 16x2 - CodeVision

Giới thiệu

LCD (Màn hình tinh thể lỏng) được sử dụng để hiển thị trạng thái hoặc thông số trong hệ thống nhúng.

LCD 16x2 là thiết bị 16 chân có 8 chân dữ liệu (D0-D7) và 3 chân điều khiển (RS, RW, EN). 5 chân còn lại dùng để cấp nguồn và đèn nền cho LCD.

Các chân điều khiển giúp chúng ta cấu hình LCD ở chế độ lệnh hoặc chế độ dữ liệu. Chúng cũng giúp định cấu hình chế độ đọc hoặc chế độ ghi và cả khi đọc hoặc ghi.

LCD 16x2 có thể được sử dụng ở chế độ 4 bit hoặc 8 bit tùy theo yêu cầu của ứng dụng. Để sử dụng nó, chúng ta cần gửi các lệnh nhất định đến màn hình LCD ở chế độ lệnh và khi màn hình LCD được cấu hình theo nhu cầu của chúng ta, chúng ta có thể gửi dữ liệu cần thiết ở chế độ dữ liệu.

Thư Viện LCD (alcd.h) Trong CodeVisionAVR

Sơ đồ

Cấu hình CodeVision

Code

#include <mega16.h>
#include <alcd.h>

void main(void)
{

DDRC=0x00;
PORTC=0x00;
DDRD=0x00;
PORTD=0x00;
// RS - PORTC Bit 5
// RD - PORTC Bit 6
// EN - PORTC Bit 7
// D4 - PORTD Bit 4
// D5 - PORTD Bit 5
// D6 - PORTD Bit 6
// D7 - PORTD Bit 7
// Characters/line: 16
lcd_init(16);

while (1)
{
  lcd_gotoxy(4,0);
  lcd_puts("TCL47.COM");
  lcd_gotoxy(0,1);
  lcd_puts("Xin chao cac ban");
}
}

Demo:

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn