Cảm biến nồng độ cồn MQ-3 với Arduino

MQ-3 Mạch Cảm Biến Độ Cồn Ethanol được trang bị LED báo trạng thái ngõ ra, đầu ra tín hiệu kép (Analog và Digital TTL). TTL có thể được kết nối trực tiếp với vi điều khiển. Điện áp đầu ra tương tự 0-5V, nồng độ càng cao thì điện áp ra càng cao.

Mạch cảm biến nhạy với Ethanol, tốc độ đáp ứng nhanh, tuổi thọ cao, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: do nồng độ cồn, kiểm tra người uống rượu lái xe,...

Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: 32x22x22mm
 • Chip chính: LM393
 • Điện áp làm việc: 3~5 VDC
 • Dải đo: 10 ~ 1000ppm

Phần cứng cần thiết:

 • MQ-3 Mạch Cảm Biến Độ Cồn Ethanol
 • Oled LCD
 • Arduino

Sơ đồ kết nối:

Thư viện:

Cài đặt thư viện:

Code MQ-3 với Arduino:

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
 
#define SCREEN_WIDTH 128  // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64  // OLED display height, in pixels
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
int TIME_UNTIL_WARMUP = 100;
unsigned long time;
int analogPin = 0;
int val = 0;
void setup()  {        
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 display.clearDisplay();
 Serial.begin(9600);
 
}
void loop() { 
 
 delay(100);
 val = readAlcohol();
 
 printTieuDe();
 printLamNong();
 time = millis()/1000;
 
 if(time<=TIME_UNTIL_WARMUP)
 {
 time = map(time, 0, TIME_UNTIL_WARMUP, 0, 100);
 display.drawRect(10, 50, 110, 10, WHITE); //Empty Bar
 display.fillRect(10, 50, time,10,WHITE);
 }else
 {
 printTieuDe();
 printNongDoCon(val);
 printThongBao(val); 
 }
 display.display();
}
void printTieuDe()
{
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(10,0);
 display.println("May Do Nong Do Con");
}
void printLamNong()
{
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(15,15);
 display.println("Vui long cho...");
 display.setCursor(5,30);
 display.println("Dang lam nong sensor");
}
void printNongDoCon(int value)
{
 display.setTextSize(2);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(45,25);
 display.println(val);
}
void printThongBao(int value)
{
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0,55);
 
 if(value<200)
 {
  display.println("Ban dang tinh tao");
  Serial.println("Ban dang tinh tao");
 }
 if (value>=200 && value<280)
 {
  display.println("Ban da uong bia,ruou");
  Serial.println("Ban da uong bia,ruou");
 }
 if (value>=280 && value<350)
 {
  display.println("Ban da uong bia,ruou");
  Serial.println("Ban da uong bia,ruou");
 }
 if (value>=350 && value <500)
 {
  display.println("Ban da uong bia,ruou");
  Serial.println("Ban da uong bia,ruou");
 }
 if(value>500)
 {
 display.setCursor(30,55);
 display.print("Ban da say!");
 Serial.println("Ban da say!");
 }
 }
 
 int readAlcohol()
 {
 int val = 0;
 int val1;
 int val2;
 int val3;
 display.clearDisplay();
 val1 = analogRead(analogPin);
 delay(10);
 val2 = analogRead(analogPin);
 delay(10);
 val3 = analogRead(analogPin);
 
 val = (val1+val2+val3)/3;
 return val;
 }

File: Download

Video:

cam bien nong do con mq3 ethanol, tlc47 truong cong ly, trương công lý

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn