Hàm Console Trong JavaScript | Console Functions

Trong JavaScript, có một số hàm console thông dụng được sử dụng để ghi thông điệp và thông tin debugging trong trình duyệt. Dưới đây là một số hàm console phổ biến:
 1. console.log(): Ghi thông điệp đến console.
  console.log('Hello, world!');
  
 2. console.info(): Ghi thông điệp thông tin đến console.
  console.info('This is an informational message.');
  
 3. console.warn(): Ghi cảnh báo đến console.
  console.warn('Warning! This is a warning message.');
  
 4. console.error(): Ghi lỗi đến console.
  console.error('Error! Something went wrong.');
  
 5. console.clear(): Xóa mọi thông điệp trước đó từ console.
  console.clear();
  
 6. console.table(): Hiển thị một bảng từ một mảng hoặc đối tượng.
  const fruits = ['apple', 'banana', 'orange'];
  console.table(fruits);
  
 7. console.group() và console.groupEnd(): Nhóm các log lại với nhau.
  console.group('Group 1');
  console.log('Log 1');
  console.log('Log 2');
  console.groupEnd();
  
  console.group('Group 2');
  console.log('Log 3');
  console.log('Log 4');
  console.groupEnd();
  
 8. console.time() và console.timeEnd(): Đo thời gian giữa hai điểm trong mã.
  console.time('Timer');
  // Some code to measure
  console.timeEnd('Timer');
  
 9. console.trace(): In một trace của stack trace để xác định vị trí của nó trong mã.
  function foo() {
    console.trace();
  }
  
  foo();
  
Những hàm này là một số ví dụ và có thể có thêm nhiều hàm console khác tùy thuộc vào trình duyệt và môi trường chạy JavaScript. Hãy kiểm tra tài liệu của trình duyệt hoặc môi trường để biết thêm chi tiết.

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn