Mạch WiFi ESP8266 Nodemcu Lua WeMos D1 R3 | Hướng Dẫn Nạp Code Chi Tiết

Mạch WiFi ESP8266 Nodemcu Lua WeMos D1 R3

ESP8266 Nodemcu Lua WeMos D1 R3 là một bộ phát triển NodeMcu dựa trên ESP8266, tích hợp GPIO, PWM, IIC, 1-Wire và ADC tất cả trong một bảng. Tăng cường khả năng phát triển của bạn theo cách nhanh nhất kết hợp với phần mềm cơ sở NodeMcu.

Thông số kỹ thuật

 • Hỗ trợ chuẩn không dây 802.11 b/g/n
 • Micro-MCU 32 bit tích hợp, tốc độ 80 MHz và 160 MHz, hỗ trợ RTOS
 • Tích hợp 10 ngăn xếp giao thức TCP / IP tích hợp ADC
 • Tích hợp công tắc TR, balun, LNA, bộ khuếch đại công suất và mạng phù hợp
 • WiFi 2.4GHz, hỗ trợ chế độ bảo mật WPA / WPA2
 • Hỗ trợ AT nâng cấp từ xa và nâng cấp OTA trên nền tảng đám mây
 • HSPI, UART, I2C, I2S, điều khiển từ xa hồng ngoại, PWM, GPIO

Hướng dẫn upload chương trình cho ESP8266 Nodemcu Lua WeMos D1 R3

 • B1: Kết nối với USB TTL 
 • B2: Cài đặt thư viện cho ESP8266
 • B3: Chọn Board
 • B4: Code mẫu wifi scan
#include <ESP8266WiFi.h>

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println(F("\nESP8266 WiFi scan example"));

  // Set WiFi to station mode
  WiFi.mode(WIFI_STA);

  // Disconnect from an AP if it was previously connected
  WiFi.disconnect();
  delay(100);
}

void loop() {
  String ssid;
  int32_t rssi;
  uint8_t encryptionType;
  uint8_t* bssid;
  int32_t channel;
  bool hidden;
  int scanResult;

  Serial.println(F("Starting WiFi scan..."));

  scanResult = WiFi.scanNetworks(/*async=*/false, /*hidden=*/true);

  if (scanResult == 0) {
    Serial.println(F("No networks found"));
  } else if (scanResult > 0) {
    Serial.printf(PSTR("%d networks found:\n"), scanResult);

    // Print unsorted scan results
    for (int8_t i = 0; i < scanResult; i++) {
      WiFi.getNetworkInfo(i, ssid, encryptionType, rssi, bssid, channel, hidden);

      Serial.printf(PSTR("  %02d: [CH %02d] [%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X] %ddBm %c %c %s\n"),
                    i,
                    channel,
                    bssid[0], bssid[1], bssid[2],
                    bssid[3], bssid[4], bssid[5],
                    rssi,
                    (encryptionType == ENC_TYPE_NONE) ? ' ' : '*',
                    hidden ? 'H' : 'V',
                    ssid.c_str());
      delay(0);
    }
  } else {
    Serial.printf(PSTR("WiFi scan error %d"), scanResult);
  }

  // Wait a bit before scanning again
  delay(5000);
}
 • B5: Upload chương trình
  • Nhấn giữ nút boot trên mạch => nhấn nút upload trên Arduino IDE => Khi thấy hiện connecting.....____ thì nhất nút reset 1 lần để nạp, lúc này có thể nhả nút boot ra. Ở trong sơ đồ tôi đã kết nối chân RST với GND thông qua 1 chiếc nút nhấn, các bạn có thể dùng dây điện để chạm 2 chân này với nhau cũng được => chờ nạp thành công.
Kết quả khi nạp thành công chương trình

Video

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn