Module DFPlayer MP3-TF-16P Mạch Phát Nhạc Mini Với Arduino

DFPlayer MP3-TF-16P

Module MP3-TF-16P cho Arduino là một mô-đun MP3 giá rẻ và nhỏ với một đầu ra đơn giản trực tiếp cho loa. Mô-đun có thể được sử dụng như một mô-đun độc lập với pin kèm theo, loa và các nút nhấn hoặc được sử dụng kết hợp với Arduino UNO hoặc bất kỳ loại nào khác có khả năng RX / TX.

Thông số kỹ thuật:

 • Điện áp làm việc: 3.2 ~ 5VDC
 • Công suất ra loa: 3W
 • Tốc độ lấy mẫu (Khz): 8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 với ngõ ra 24bit
 • Hỗ trợ đầy đủ FAT16, FAT32, thẻ TF hỗ trợ tối đa 32Gb, 32G U disk, 64M byte NORFLASH
 • Nhiều chế độ điều khiển, chế độ điều khiển IO, chế độ nối tiếp
 • Các file âm thanh có thể sắp xếp theo thư mục (tối đa 100 mục), mỗi mục chứa tối đa 255 bài hát
 • Âm thanh có thể chỉnh 30 mức, 6 mức EQ có thể điều chỉnh

Ứng dụng:

 • Hướng dẫn luồng giao thông
 • Trạm thông báo, nhắc nhở
 • Quảng cáo, bán hàng
 • Cảnh báo cháy bằng giọng nói

Pin map:

DFPlayer MP3-TF-16P Pin Out

DFPlayer MP3-TF-16P Detail

AD KEY Mode:

Sử dụng các phím AD module thay vì phương pháp kết nối bàn phím ma trận truyền thống, đó là để tận dụng chức năng MCU AD ngày càng mạnh mẽ, cấu hình mặc định module của gồm 2 cổng AD, phân phối điện trở 20 phím.
 • Sơ đồ tham khảo:
AD KEY Mode

I/O Mode:

Đây là cách đơn giản nhất để sử dụng module  này.
 • Sơ đồ tham khảo:
I/O Mode

Lưu ý: nhấn thời gian ngắn để pre/next và nhấn thời gian dài để vol-, vol +

Sơ đồ kết nối:

Lưu ý: Để sử dụng đơn giản, sơ đồ trên đã sẵn sàng, Nhưng nếu bạn thấy tiếng ồn khá lớn, thì bạn có thể gắn một điện trở 1K vào chân TX

Sao chép mp3 vào thẻ micro SD

LƯU Ý : Thứ tự bạn sao chép mp3 vào thẻ micro SD sẽ ảnh hưởng đến thứ tự phát mp3, chức năng play (1) sẽ phát mp3 đầu tiên được sao chép vào thẻ micro SD.

Code mẫu:

Chúng tôi đã tạo một thư viện Arduino cho DFPlayer Mini để đơn giản hóa phương pháp giúp bạn làm cho nó hoạt động. Kết nối phần cứng như hình trên được hiển thị và chơi với mã mẫu. Bạn có thể tải thư viện mới nhất tại đây: DFRobotDFPlayerMini.

Code mẫu "GetStarted", chuyển sang bài hát tiếp theo sau mỗi 3 giây 

/***********Notice and Trouble shooting***************
 1.Connection and Diagram can be found here
 <https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299#Connection_Diagram>
 2.This code is tested on Arduino Uno, Leonardo, Mega boards.
 ****************************************************/

#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);

void setup()
{
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);

  Serial.println();
  Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
  Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));

  if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to communicate with mp3.
    Serial.println(F("Unable to begin:"));
    Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
    Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
    while(true);
  }
  Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));

  myDFPlayer.volume(10);  //Set volume value. From 0 to 30
  myDFPlayer.play(1);  //Play the first mp3
}

void loop()
{
  static unsigned long timer = millis();

  if (millis() - timer > 3000) {
    timer = millis();
    myDFPlayer.next();  //Play next mp3 every 3 second.
  }

  if (myDFPlayer.available()) {
    printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
  }
}

void printDetail(uint8_t type, int value){
  switch (type) {
    case TimeOut:
      Serial.println(F("Time Out!"));
      break;
    case WrongStack:
      Serial.println(F("Stack Wrong!"));
      break;
    case DFPlayerCardInserted:
      Serial.println(F("Card Inserted!"));
      break;
    case DFPlayerCardRemoved:
      Serial.println(F("Card Removed!"));
      break;
    case DFPlayerCardOnline:
      Serial.println(F("Card Online!"));
      break;
    case DFPlayerPlayFinished:
      Serial.print(F("Number:"));
      Serial.print(value);
      Serial.println(F(" Play Finished!"));
      break;
    case DFPlayerError:
      Serial.print(F("DFPlayerError:"));
      switch (value) {
        case Busy:
          Serial.println(F("Card not found"));
          break;
        case Sleeping:
          Serial.println(F("Sleeping"));
          break;
        case SerialWrongStack:
          Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
          break;
        case CheckSumNotMatch:
          Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
          break;
        case FileIndexOut:
          Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
          break;
        case FileMismatch:
          Serial.println(F("Cannot Find File"));
          break;
        case Advertise:
          Serial.println(F("In Advertise"));
          break;
        default:
          break;
      }
      break;
    default:
      break;
  }
}

Code mẫu "FullFunction", bao gồm tất cả các chức năng. Xem chi tiết nhận xét và tài liệu

/***************************************************
 DFPlayer - A Mini MP3 Player For Arduino
 <https://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&product_id=1121>

 ***************************************************
 This example shows the all the function of library for DFPlayer.

 Created 2016-12-07
 By [Angelo qiao](Angelo.qiao@dfrobot.com)

 GNU Lesser General Public License.
 See <http://www.gnu.org/licenses/> for details.
 All above must be included in any redistribution
 ****************************************************/

/***********Notice and Trouble shooting***************
 1.Connection and Diagram can be found here
<https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299#Connection_Diagram>
 2.This code is tested on Arduino Uno, Leonardo, Mega boards.
 ****************************************************/

#include "Arduino.h"
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void printDetail(uint8_t type, int value);

void setup()
{
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  Serial.begin(115200);

  Serial.println();
  Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
  Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));

  if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to communicate with mp3.
    Serial.println(F("Unable to begin:"));
    Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
    Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
    while(true);
  }
  Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));

  myDFPlayer.setTimeOut(500); //Set serial communictaion time out 500ms

  //----Set volume----
  myDFPlayer.volume(10);  //Set volume value (0~30).
  myDFPlayer.volumeUp(); //Volume Up
  myDFPlayer.volumeDown(); //Volume Down

  //----Set different EQ----
  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_POP);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_ROCK);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_JAZZ);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_CLASSIC);
//  myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_BASS);

  //----Set device we use SD as default----
//  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_U_DISK);
  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
//  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_AUX);
//  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SLEEP);
//  myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_FLASH);

  //----Mp3 control----
//  myDFPlayer.sleep();     //sleep
//  myDFPlayer.reset();     //Reset the module
//  myDFPlayer.enableDAC();  //Enable On-chip DAC
//  myDFPlayer.disableDAC();  //Disable On-chip DAC
//  myDFPlayer.outputSetting(true, 15); //output setting, enable the output and set the gain to 15

  //----Mp3 play----
  myDFPlayer.next();  //Play next mp3
  delay(1000);
  myDFPlayer.previous();  //Play previous mp3
  delay(1000);
  myDFPlayer.play(1);  //Play the first mp3
  delay(1000);
  myDFPlayer.loop(1);  //Loop the first mp3
  delay(1000);
  myDFPlayer.pause();  //pause the mp3
  delay(1000);
  myDFPlayer.start();  //start the mp3 from the pause
  delay(1000);
  myDFPlayer.playFolder(15, 4);  //play specific mp3 in SD:/15/004.mp3; Folder Name(1~99); File Name(1~255)
  delay(1000);
  myDFPlayer.enableLoopAll(); //loop all mp3 files.
  delay(1000);
  myDFPlayer.disableLoopAll(); //stop loop all mp3 files.
  delay(1000);
  myDFPlayer.playMp3Folder(4); //play specific mp3 in SD:/MP3/0004.mp3; File Name(0~65535)
  delay(1000);
  myDFPlayer.advertise(3); //advertise specific mp3 in SD:/ADVERT/0003.mp3; File Name(0~65535)
  delay(1000);
  myDFPlayer.stopAdvertise(); //stop advertise
  delay(1000);
  myDFPlayer.playLargeFolder(2, 999); //play specific mp3 in SD:/02/004.mp3; Folder Name(1~10); File Name(1~1000)
  delay(1000);
  myDFPlayer.loopFolder(5); //loop all mp3 files in folder SD:/05.
  delay(1000);
  myDFPlayer.randomAll(); //Random play all the mp3.
  delay(1000);
  myDFPlayer.enableLoop(); //enable loop.
  delay(1000);
  myDFPlayer.disableLoop(); //disable loop.
  delay(1000);

  //----Read imformation----
  Serial.println(myDFPlayer.readState()); //read mp3 state
  Serial.println(myDFPlayer.readVolume()); //read current volume
  Serial.println(myDFPlayer.readEQ()); //read EQ setting
  Serial.println(myDFPlayer.readFileCounts()); //read all file counts in SD card
  Serial.println(myDFPlayer.readCurrentFileNumber()); //read current play file number
  Serial.println(myDFPlayer.readFileCountsInFolder(3)); //read fill counts in folder SD:/03
}

void loop()
{
  static unsigned long timer = millis();

  if (millis() - timer > 3000) {
    timer = millis();
    myDFPlayer.next();  //Play next mp3 every 3 second.
  }

  if (myDFPlayer.available()) {
    printDetail(myDFPlayer.readType(), myDFPlayer.read()); //Print the detail message from DFPlayer to handle different errors and states.
  }
}

void printDetail(uint8_t type, int value){
  switch (type) {
    case TimeOut:
      Serial.println(F("Time Out!"));
      break;
    case WrongStack:
      Serial.println(F("Stack Wrong!"));
      break;
    case DFPlayerCardInserted:
      Serial.println(F("Card Inserted!"));
      break;
    case DFPlayerCardRemoved:
      Serial.println(F("Card Removed!"));
      break;
    case DFPlayerCardOnline:
      Serial.println(F("Card Online!"));
      break;
    case DFPlayerPlayFinished:
      Serial.print(F("Number:"));
      Serial.print(value);
      Serial.println(F(" Play Finished!"));
      break;
    case DFPlayerError:
      Serial.print(F("DFPlayerError:"));
      switch (value) {
        case Busy:
          Serial.println(F("Card not found"));
          break;
        case Sleeping:
          Serial.println(F("Sleeping"));
          break;
        case SerialWrongStack:
          Serial.println(F("Get Wrong Stack"));
          break;
        case CheckSumNotMatch:
          Serial.println(F("Check Sum Not Match"));
          break;
        case FileIndexOut:
          Serial.println(F("File Index Out of Bound"));
          break;
        case FileMismatch:
          Serial.println(F("Cannot Find File"));
          break;
        case Advertise:
          Serial.println(F("In Advertise"));
          break;
        default:
          break;
      }
      break;
    default:
      break;
  }
}

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn