AVR Sử Dụng Timer Đếm Thời Gian Hiển Thị LED 7 Thanh

AVR Sử Dụng Timer Đếm Thời Gian Hiển Thị LED 7 Thanh

Sơ đồ

Code

#include <mega16.h>
#include <delay.h>
volatile unsigned long dem;
unsigned char flash Maled[10] = {0xc0,0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8 , 0x80, 0x90};
unsigned char i;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
  TCNT0 = 130; // luu gia tri dem
  dem++;
}

void hienthi(unsigned int num)
{
   unsigned int ch , dv;
   //tach num luu vao bien ch va dv
   dv= num%10; //ex: 15%10=5
   ch = num/10; //ex: 15/10=1

   //hien thi led so 1
   PORTD.3 = 0;
   PORTD.2 = 1;
   PORTC = Maled[ch];
   delay_ms(1); 

   //hien thi led so 2 
   PORTD.2 = 0;
   PORTD.3 = 1;
   PORTC = Maled[dv];
   delay_ms(1); 
}
void main(void)
{
  DDRC = 0xff; // output
  PORTC = 0x00; // Low level

  DDRD = (1<<DDD2)|(1<<DDD3); // output
  PORTD = (0<<PORTD2)|(0<<PORTD3); // Low level

  TCCR0 = (1<<CS01)|(1<<CS00); //prescaler = 64
  TCNT0 = 130; // x= 0.001 * 8000000 / 64 = 125
         // TCNT0 = 255 - 125 = 130 
  TIMSK |= (1<<TOIE0); // mode Normal, cho phép ngat

  #asm ("sei")
  i=55;
  while (1)
   {
      hienthi(i); 
      if(dem>=1000)
      {
        dem=0;
        i++;
        if(i>59)i=0;
        hienthi(i);        
      }    
   }
}

Demo

Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn